Πολιτική απορρήτου

  Εισαγωγή

  Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την εταιρία  μας που φέρει την επωνυμία « ΕRGASIA.GR MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ »,  εφεξής η εταιρία,   η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, των συνδρομητών μας, επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας μας, των συνεργατών μας, των προμηθευτών και των εργαζομένων μας,  έχει κυρίαρχη σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ευρωπαϊκό ( GDPR KAΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/    )  και το εθνικό νομικό πλαίσιο ( Ν. 4624/2019 όπως ισχύει) , τόσο από την ίδια την εταιρία μας, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας μας.  Επιπλέον η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας αποτελεί για την εταιρία μας θέμα μείζονος σημασίας και θεμελιώδες στοιχείο στη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας την οποία αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και των υπηρεσιών  της εταιρίας μας.

   Υπεύθυνος Επεξεργασίας

  Η εταιρία μας με την επωνυμία « ΕRGASIA.GR MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  με έδρα την Ν. Ερυθραία Αττικής, οδός Ορφέως αριθμός 5 ( ΤΚ 14671 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ,  e -mail: [email protected],    ΑΦΜ  801173410  ΔΟΥ Kηφισιάς Τηλ + 30 210 – , Αριθμό ΓΕΜΗ 150797903000, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει στην απαραίτητη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συνεργατών της, πελατών, χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας της, προμηθευτών, και τρίτων συνεργατών, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα ( είτε όταν οι συνεργάτες της είναι φυσικά πρόσωπα είτε όταν είναι υπάλληλοι  ή στελέχη επιχειρήσεων/νομικών προσώπων ), και των εργαζομένων της ή των υποψηφίων εργαζομένων της, ως υπεύθυνη επεξεργασίας και επίσης προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο  τους σκοπού της δραστηριότητάς της και των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, χαρακτηριζόμενη  άλλοτε ως υπεύθυνη επεξεργασίας και άλλοτε  ως εκτελών την επεξεργασία κατά τον ΓΚΠΔ και τον Ν 4624/2019 όπως ισχύει..  Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της και στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού της ενεργεί ως επί το πλείστον ως πάροχος υπηρεσιών ανεύρεσης θέσης εργασίας,  έχοντας πρόσβαση σε απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, βάσει των συμβατικών όρων που συνάπτονται κάθε φορά με τους πελάτες της χρήστες της ιστοσελίδας της φυσικά πρόσωπα υποψήφιους εργαζόμενους και νομικά πρόσωπα υποψήφιους εργοδότες. Η αποδοχή του περιεχομένου της σελίδας “ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ”  η οποία  εμφανίζεται στην αρχή της περιήγησης της ιστοσελίδας μας και πρίν την αποστολή οιουδήποτε προσωπικού δεδομένου και αιτήματός σας,  αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη επισκέπτη του ιστοτόπου μας. Σε όλες τις περιπτώσεις η εταιρεία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019 ) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός» ή GDPR) όπως  ισχύει.

  Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με το αρμόδιο τμήμα που έχει διορίσει η εταιρία  στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: [email protected]

   Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

  Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε,  τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμη βάση και νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

  Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

  – Εκτέλεση σύμβασης

  Μέρος της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων από την εταιρεία εκτελείται επί της βάσης ότι είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της συμφωνίας μας με εσάς ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αίτησης του χρήστη πριν από τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.

  – Έννομο συμφέρον

  Μια δεύτερη βάση στην οποία βασίζεται η εταιρεία για άλλα είδη επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι ότι είναι αναγκαίο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει. Τέτοια έννομα συμφέροντα περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου η εταιρεία σάς στέλνει ορισμένο υλικό προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι έχετε την εύλογη προσδοκία ότι θα εκτελέσουμε ένα συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας εκ μέρους σας ή όπου η εν λόγω επεξεργασία είναι αυστηρώς αναγκαία για την ανίχνευση και πρόληψη απάτης.

  – Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

  Μια τρίτη βάση στην οποία βασίζονται ορισμένα είδη επεξεργασίας είναι ότι είναι αναγκαίο προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση της εταιρείας προς μια νομική υποχρέωση. Ένα σχετικό παράδειγμα θα ήταν περιπτώσεις όπου η εταιρεία  απαιτείται να διατηρεί εταιρικά αρχεία για καθορισμένες χρονικές περιόδους για λόγους συμμόρφωσης προς τοπικές νομικές απαιτήσεις.

  – Συγκατάθεση

  Τέλος, σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία  βασίζεται στη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Στις περιπτώσεις όπου η εταιρεία απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας τη στιγμή της παροχής και η εν λόγω επεξεργασία θα εκτελεστεί μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εξασφαλίζεται η συγκατάθεση. Για παράδειγμα, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας εάν στο μέλλον επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, μέσω της εγγραφής σας στο NEWSLETTER της εταιρείας   κλπ. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση [email protected].

  Η εταιρία μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες ( ευαίσθητων ) προσωπικών δεδομένων

   

  Είδος και τρόπος συλλογής

  Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της εταιρίας όταν εγγράφεται στον ιστότοπό μας (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση) ή όταν αποστέλλει βιογραφικό σημείωμα (π.χ. όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο,  e mail κ.λ.π αναλυτικά ) και από αυτά που συλλέγουμε κατά την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

  H IP είναι μία διεύθυνση την οποία αποκτά κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο Ίντερνετ και είναι μοναδική στον κόσμο, ενώ τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν, για στατιστικούς λόγους, για λόγους διαφήμισης και πάντως σε καμία περίπτωση τα cookies δεν επιτελούν καμία άλλη λειτουργία εκτός των αναφερομένων στην παρούσα πολιτική απορρήτου. O χρήστης μπορεί να επιλέξει, ώστε να μην λαμβάνει cookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

  Αναφορικά με τον τρόπο χρήσης και διάθεσης των δεδομένων αυτών που συλλέγει η εταιρία βλέπετε κατωτέρω τις παραγράφους με τίτλους «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΚΑΙ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ» αντίστοιχα.

  Γνωστοποιείται στους χρήστες – εταιρείες  ότι οι ανακοινώσεις τους τοποθετούνται σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση. Η εταιρία  δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές.

  Ελάχιστη ηλικία των χρηστών μας

  Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Ωστόσο, αν η τοπική νομοθεσία απαιτεί να είστε μεγαλύτερης ηλικίας, προκειμένου η … να σας παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες στον Ιστότοπο, τότε η εν λόγω μεγαλύτερη ηλικία θα αποτελεί την ισχύουσα ελάχιστη ηλικία. Σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν η ηλικία σας είναι μικρότερη από 18 ετών ή από την ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε το ergasia.gr υπό την επίβλεψη γονέα, νόμιμου κηδεμόνα ή υπεύθυνου ενηλίκου. To ergasia.gr εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι δεν γίνονται δεκτά άτομα που δεν πληρούν την ελάχιστη ηλικία και τυχόν άλλες ισχύουσες απαιτήσεις ηλικίας. Αν δεν πληροίτε αυτές τις απαιτήσεις ηλικίας, επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

  Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στις παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες.

  Επεξεργασία των δεδομένων

  Η εταιρία χρησιμοποιεί τα απαραίτητα δεδομένα που συλλέγει για την ενημέρωση των χρηστών για νέες θέσεις εργασίας, για τροποποιήσεις των υπηρεσιών και για να βελτιώσει την επίδοση της ιστοσελίδας, για αποστολή ενημερωτικού υλικού και διαφημιστικού ( μέσω της εγγραφής του χρήστη στο newsletter ), εφόσον ο χρήστης έχει συναινέσει σε τούτο, καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Σε ό,τι αφορά στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από την υποβολή των βιογραφικών σημειωμάτων από τους χρήστες (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, e mail, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, δεξιότητες, χομπυ, κλπ  ), η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της τόσο να τα συλλέγει όσο και να τα διαθέτει – προωθεί σε ενδιαφερόμενους εργοδότες – επιχειρήσεις, σε φορείς, οργανισμούς ή συμβούλους ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι/ες είναι συνδρομητές της, μόνον για λόγους στελέχωσης θέσεων εργασίας.

  Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμά του να τοποθετήσει στον λογαριασμό του και να περιλάβει στο βιογραφικό του σημείωμα μόνο όσα προσωπικά δεδομένα και  πληροφορίες επιθυμεί.

  Ο χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις για τη διατήρηση δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει στην εταιρία στα τηλέφωνα που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία προβαίνει στη οριστική και ασφαλή διαγραφή των στοιχείων του χρήστη εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο και εκτός των στοιχειών εκείνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη.

  Πρόσβαση στα δεδομένα

  Η εταιρία δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό,τι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσα σε αυτόν καθώς και να ζητήσει την οριστική διαγραφή του λογαριασμού του. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτή/ό από τρίτους, ωστόσο η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διατηρήσει τα ίχνη του στα αρχεία καταγραφών για 6 μήνες, κρυπτογραφώντας τα και παρέχοντας το κλειδί στον χρήστη.

  Οι εταιρίες χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την εταιρία μας την απόκρυψη των στοιχείων τους κατά τη δημοσίευση ή την αποστολή των καταχωρήσεων, εφόσον ενημερώνουν πλήρως κάθε υποψήφιο κατά την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, το διάστημα επεξεργασίας, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

  Βάση δεδομένων βιογραφικών

  Ο χρήστης ( υποψήφιος εργαζόμενος )  δύναται μέσω του λογαριασμού του να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει το βιογραφικό του σημείωμα οποτεδήποτε θελήσει. Η διαγραφή σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτό από τρίτους, ωστόσο η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να κρατήσει κρυπτογραφημένα τα ίχνη του στα αρχεία καταγραφών για 6 μήνες, παρέχοντας το κλειδί στον χρήστη.

  Πρόσβαση στα δεδομένα των βιογραφικών σημειωμάτων και των προφίλ από τρίτους επιτρέπεται ή όχι σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις του λογαριασμού κάθε χρήστη.

  Ο βαθμός στον οποίο οι πληροφορίες του χρήστη  είναι διαθέσιμες σε τρίτα μέρη εξαρτάται από τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που επιλέγει στην εταιρεία, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Όταν ένας υποψήφιος εργαζόμενος που αναζητά εργασία δημιουργεί ένα βιογραφικό στην ιστοσελίδα μας έχει την επιλογή να ορίσει το βιογραφικό του ως δημόσιο ή ιδιωτικό. Ο διαχωρισμός αυτός περιγράφεται παρακάτω.

  – Ιδιωτικά βιογραφικά

  Τα ιδιωτικά βιογραφικά είναι διαθέσιμα μόνο σε εκείνους στους οποίους ο υποψήφιος εργαζόμενος που αναζητά εργασία έχει ξεκινήσει μια αίτηση ή έχει παράσχει το βιογραφικό του. Στην περίπτωση αυτή, καθιστάτε το βιογραφικό σας, το όνομά σας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία περιλαμβάνετε στο βιογραφικό σας διαθέσιμα σε τρίτα μέρη. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να ενδιαφέρονται για εσάς ως εργαζόμενο και μπορεί να προωθήσουν το βιογραφικό σας σε άλλα τρίτα μέρη.

  – Δημόσια βιογραφικά

  Τα δημόσια βιογραφικά είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στην εφαρμογή αναζήτησης βιογραφικού της σελίδας μας και είναι προσβάσιμα από άλλους χρήστες μας, προκειμένου να αυξηθεί η ορατότητα του συγκεκριμένου βιογραφικού και να μπορέσετε μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας να βρείτε θέση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, καθιστάτε το βιογραφικό σας, το όνομά σας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία περιλαμβάνετε στο βιογραφικό σας διαθέσιμα σε τρίτα μέρη. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να ενδιαφέρονται για εσάς ως υπάλληλο και μπορεί να προωθήσουν το βιογραφικό σας σε άλλα τρίτα μέρη.

  Εάν δημοσιεύσετε ένα δημόσιο βιογραφικό, μπορεί να ανιχνευθεί από μηχανές αναζήτησης, καθώς και να εμφανιστεί μέσω αυτών όταν κάποιος εκτελέσει μια αναζήτηση για το όνομά σας. Αυτό σημαίνει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που περιέχονται στο βιογραφικό σας είναι διαθέσιμα σε τρίτα μέρη και ότι μπορεί να λάβετε αυτόκλητες μορφές επικοινωνίας από μέρη τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με την σελίδα μας  και για τα οποία η σελίδα μας δεν φέρει ευθύνη. Εάν δημοσιεύσετε ένα δημόσιο βιογραφικό στην ιστοσελίδα μας λάβετε υπόψη ότι μολονότι η εταιρεία απαγορεύει ρητά την εξαγωγή δεδομένων από τον Ιστότοπό της, κάθε βιογραφικό που δημοσιεύετε δημόσια αποτελεί δημόσια πληροφορία και το περιεχόμενό του ενδέχεται να αντιγραφεί από κάποιο τρίτο μέρος κατά παράβαση των παρόντων όρων.

  Όσον αφορά τα δημόσια βιογραφικά, εξουσιοδοτείτε επίσης τo ergasia.gr για την αφαίρεση του ονόματός σας από το δημόσιο βιογραφικό σας, σε ορισμένες περιπτώσεις. To ergasia.gr μπορεί επίσης να αλλάξει την προβολή του βιογραφικού σας από δημόσιο σε ιδιωτικό σε ορισμένες περιπτώσεις, για να διατηρήσει την ποιότητα της βάσης δεδομένων βιογραφικών.

  – Αλλαγή των ρυθμίσεων απορρήτου του βιογραφικού σας

  Θα σας δοθεί η επιλογή να ορίσετε το βιογραφικό σας ως ιδιωτικό ή δημόσιο κατά την τοποθέτηση του βιογραφικού σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτήν τη ρύθμιση ανά πάσα στιγμή μέσω της επεξεργασίας των ρυθμίσεων απορρήτου σας στην εταιρεία. Σε περίπτωση που προσαρμόσετε το βιογραφικό σας από δημόσιο σε ιδιωτικό, η εταιρεία δεν εγγυάται πόσο συχνά ενημερώνουν οι μηχανές αναζήτησης τρίτων τις προσωρινές μνήμες τους, οι οποίες ενδεχομένως να εξακολουθήσουν να περιέχουν τις πληροφορίες του βιογραφικού σας. Επιπρόσθετα, οι Εργοδότες που έχουν αποθηκεύσει το βιογραφικό σας ενώ ήταν δημόσιο, μπορεί να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο βιογραφικό σας ακόμη και αφότου προσαρμόσετε τη ρύθμισή του σε ιδιωτικού.

  Διάθεση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

  Η εταιρία δεσμεύεται να μη διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα παρά μόνο για στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εταιρικού της σκοπού και της εκτελέσεως της συμβάσεώς της με τους χρήστες / πελάτες ( υποψηφίους εργαζόμενους ), ήτοι δηλαδή την διαδικτυακή «συνάντηση» υποψήφιων εργαζομένων και εργοδοτών και πάντα εντός των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας και για τους λόγους για τους οποίους τα έχει ο χρήστης υποβάλλει.

  Ενόψει των ανωτέρω η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός λειτουργίας της ιστοσελίδας του ergasia.gr και της βάσης δεδομένων βιογραφικών να συλλέγει προσωπικά δεδομένα (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, κλπ) από τα βιογραφικά σημειώματα που οι χρήστες τοποθετούν στη βάση δεδομένων βιογραφικών της ιστοσελίδας και εν συνεχεία να τα προωθεί σε ενδιαφερόμενους εργοδότες – επιχειρήσεις, σε φορείς, οργανισμούς, συμβούλους διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι/ες είναι συνδρομητές της, μόνον για λόγους στελέχωσης θέσεων εργασίας. Οι τρίτοι έχουν δεσμευτεί με όρους εμπιστευτικότητας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων εργαζομένων.

  Σε κάθε περίπτωση η εταιρία ενημερώνει τους χρήστες της ότι θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο ή της ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Δικαστικές Αρχές), όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένη να πράξει.

  Αποδέκτες των Δεδομένων

  Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι :    α) Oι αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρίας μας οι οποίοι είναι ειδικά επιφορτισμένοι με αυτήν την επεξεργασία στο πλαίσιο της εκπληρώσεως της συμβατικής συνεργασίας. β) Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   γ) Οι τρίτοι συνεργάτες υποστήριξης του λογισμικού και του εξοπλισμού του δικτύου, οι πάροχοι με τους οποίους έχουν διασυνδεθεί τα δίκτυά μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση της συμβατικής μας συνεργασίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας

  Η εταιρία έχει πλήθος συνεργατών που είναι αδύνατον να απαριθμηθεί στους παρόντες όρους αλλά περιλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες των αποδεκτών. Αναλόγως το θέμα που σας ενδιαφέρει ως πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, ή εργαζόμενοι,   μπορείτε να ζητήσετε εξειδικευμένες πληροφορίες στην εταιρία μας.

  Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Oι συνεργάτες της εταιρίας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια όπως και οι υπάλληλοι τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν, να μην διαβιβάσουν σε τρίτους δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας,   να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους, όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, να σχεδιάζουν τα συστήματά τους ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις,  να ενημερώνουν άμεσα την Εταιρία για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας και να συμμορφώνονται  με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως εκτελούντες την επεξεργασία

  Η εταιρία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβαστούν δεδομένα σε Τρίτες Χώρες θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο της εταιρίας.

  Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

  Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:   α) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις και μετά θα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκλησης. β) Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση την σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση και την νόμιμη παραγραφή των αξιώσεων που πηγάζουν από αυτήν και μετά θα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκλησης. Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities),  τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

  Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας στο τηλέφωνο (+30) 210 8074448  και στο email: [email protected]

  Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

  Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία  απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

  Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

  Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με το ανωτέρω πρόσωπο επικοινωνίας της εταιρίας,  στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

  Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

  Για να διαγράψετε τον λογαριασμό σας από το ergasia.gr θα πρέπει να  μας στείλετε αίτημα διαγραφής στο [email protected] με θέα « Διαγραφή Λογαριασμού μου». Η εταιρεία μας θα ενεργήσει άμεσα για την διαγραφή του λογαριασμού σας και των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα μας στο πλαίσιο εφαρμογής  και των όρων της προηγούμενης παραγράφου.

  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αίτημα διαγραφής αφορά Προσωπικά Δεδομένα τα οποία ζητήσατε προηγουμένως να γίνουν δημόσια διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας (π.χ. όταν ένας υποψήφιος εργαζόμενος που αναζητά εργασία δημοσιεύει ένα δημόσιο βιογραφικό), θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τυχόν άλλους υπευθύνους επεξεργασίας σχετικά με αυτό το αίτημα. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας  με περισσότερες από μία διευθύνσεις email, στείλτε ένα επακόλουθο αίτημα από την πρόσθετη διεύθυνση email, προκειμένου να μπορέσουμε να διαγράψουμε επίσης αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

  Ζητώντας τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στην εταιρεία μας χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση email στο μέλλον. Εάν επιθυμείτε απλά να κλείσετε τον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο κουμπί “κλείσιμο του λογαριασμού μου” στη σελίδα του λογαριασμού σας.

  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

  Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

  Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

  Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή για την υποβολή οιουδήποτε σχετικού αιτήματος μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης της εταιρίας στο mail :    [email protected]

  Το αίτημα σας απαντάται δωρεάν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από τότε που ελήφθη. Αν όμως το αίτημα είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων η εταιρία μας θα ενημερώσει αν χρειαστεί παράταση άλλων δύο μηνών. Στην περίπτωση που τα αιτήματα είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα η εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή ευλόγου τέλους λαμβάνοντας υπόψιν τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της.

  Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

  Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: 30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

  Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

  Η εταιρία  εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με καινοτόμες και πρωτοποριακές τεχνολογίες με  στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τεχνικής/οργανωτικής ( ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού δικτύου, firewalls, διακεκριμένη ασφάλεια υποδομών σε απομονωμένο container λογισμικού, κορυφαία πιστοποιητικά ασφάλειας SSL, συνεχείς έλεγχοι ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και το αδιάβλητο του ιστότοπου κλπ).  Τα εν λόγω συστήματα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.  Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

  Ελάχιστη ηλικία των χρηστών μας

  Ο Ιστότοπος ergasia.gr δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Ωστόσο, αν η τοπική νομοθεσία απαιτεί να είστε μεγαλύτερης ηλικίας, προκειμένου η εταιρεία να σας παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες στον Ιστότοπο μας, τότε η εν λόγω μεγαλύτερη ηλικία θα αποτελεί την ισχύουσα ελάχιστη ηλικία. Σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν η ηλικία σας είναι μικρότερη από 18 ετών ή από την ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε το ιστότοπό μας υπό την επίβλεψη γονέα, νόμιμου κηδεμόνα ή υπεύθυνου ενηλίκου. Η εταιρεία μας εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι δεν γίνονται δεκτά άτομα που δεν πληρούν την ελάχιστη ηλικία και τυχόν άλλες ισχύουσες απαιτήσεις ηλικίας. Αν δεν πληροίτε αυτές τις απαιτήσεις ηλικίας, επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

  H Πολιτική της εταιρίας για την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών  δεδομένων είναι αναρτημένη στον ιστότοπό της  όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αλλαγές της. Προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ η εταιρία   ειδοποιεί με κάθε πρόσφορο  τρόπο.