image

Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων

Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων

Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων

Προκειμένου να καταστείτε δικαιούχος του παρόντος βοηθήματος θα πρέπει να ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος και :

να ήσασταν ασφαλισμένος αποκλειστικά στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., και να διακόψατε αποδεδειγμένα το επάγγελμά σας από την 1.1.2012 και έπειτα

να έχετε καταβάλει την από 1.1.2011 ειδική εισφορά στον  Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ

να έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3έτη συνεχή ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόσασταν (αποκλειστικά ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.

να μην αυτοαπασχολείσθε

να μην έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία

να μην λαμβάνετε σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής

να μην έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα εντός ή εκτός Ελλάδος

Επιπλέον

το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 20.000,00€ και για τα δύο έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης ή

το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 30.000,00€ και για τα δύο έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης

να μην έχετε μεταβιβάσει την επιχείρησή σας ή το μερίδιό σας ή τις μετοχές σας στην επιχείρηση στην οποία ανήκατε σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β΄ βαθμού συγγενείας

να έχετε εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σας ή τυχόν οφειλές σας από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεστε και να είστε ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης

να διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα

στην περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων, δικαιούστε να λάβετε το βοήθημα ως ασφαλισμένος του ενός μόνο φορέα, τον οποίο θα επιλέξετε ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή σας με την κατάθεση της αίτησής σας.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω προκειμένου να λάβω το βοήθημα;

  1. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή η ρύθμιση αυτής. (Χορηγείται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έχετε υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχετε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ με την αίτηση).
  3. Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος.
  4.  Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονήςστην Ελλάδα απαιτείται:

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.,: «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα: «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του π.δ. 150/2006 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του ν. 3731/2008 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε., ή Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του ν.3386/2005.

Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες: Ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

  1. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας:

Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Για υπηκόους τρίτων χωρών: Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

  1. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίαςσας (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).
  2. Αριθμός Καταθετικού λογαριασμού  (ΙΒΑΝ)στον οποίο να είστε μόνος δικαιούχος, ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου
  3. Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείσθε, δεν έχετε απωλέσει τη ρύθμιση στην οποία έχετε υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών ή τυχόν οφειλών από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεστε, δεν λαμβάνετε σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχετε μεταβιβάσει την επιχείρησή σας ή το μερίδιο σας ή τις μετοχές σας στην επιχείρηση στην οποία ανήκατε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνετε το φορέα από τον οποίο επιθυμείτε να καταστείτε δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ με την αίτηση).

Ποιο είναι το ύψος του βοηθήματος ανεργίας;

Το ύψος του μηνιαίου βοηθήματος ανεργίας ανέρχεται σε 360,00€ και δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του ασφαλισμένου.

πΗΓΗ 

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading