image

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 400+600 ειδικούς φρουρούς ΕΛΑΣ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 400+600 ειδικούς φρουρούς ΕΛΑΣ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 400+600 ειδικούς φρουρούς ΕΛΑΣ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 400+600 ειδικούς φρουρούς ΕΛΑΣ

ΕΛΑΣ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 400+600 ειδικούς φρουρούς

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση συμμετοχής.
Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 x 4 εκ.).
Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.
Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που ζητούνται από την προκήρυξη.
Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια
των οποίων είναι γραμμένοι/ ες ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)
– κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β’-457) / πρόσφατης έκδοσης
(όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)
ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος,
τελούν σε διάσταση ή σε χηρεία.
Δεν ισχύει η υποχρέωση για άγαμους/ες υποψήφιους/ες.

Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά προσόντα / ιδιότητες των υποψηφίων:
Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. Στην κατηγορία Β’ (20%)
ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.
Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας. Την κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι Αξ/ κοί ή σε ειδικές δυνάμεις
ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.
Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.
Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε
ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Ειδικά για το διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση
των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και λόγω της ειδικής φύσης
των καθηκόντων που ασκούν οι Ειδικοί Φρουροί κατά τη θητεία τους σε αυτές,
καθιερώνονται ως πρόσθετα προσόντα πρόσληψης η κατοχή: i. οποιουδήποτε πτυχίου
ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.),
ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ισότιμο τίτλου σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Δεν μοριοδοτείται η κατοχή δύο ή περισσοτέρων πτυχίων ή διπλωμάτων.
ii. πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΗΓΗ 

Θες εργασία; Ελα στο ergasia.gr 

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading