ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς για 6 -11-2020

Σερρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σέρρες 05 Νοεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αρ. Πρόσκλ.: 32

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Σερρών

Ενταύθα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς για 6 -11-2020

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 2) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ  Α’  55/11-03-2020), καθώς και την υπ’  αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 32η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια περιφοράς  στις 06 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00΄ π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση χρονικής παράτασης της με αρ. 25414/07-09-2020 σύμβασης του έργου   «Ανόρυξη γεώτρησης στο Κολυμβητήριο Σερρών», για επιπλέον ένα (1) μήνα.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  επικαιροποίησης της με αρ. 258/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού τετράμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για μεν το 1ο θέμα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, για δε το 2ο προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στην πρώτη, μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς για 6 -11-2020

Πηγή: serres.gr

ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading