image

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16

Ευρωπαϊκη Εκφραση

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16

Η   ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει,

µε ϐάση την Α.Π. 8/07-01-2021 Απόφαση Συµφωνίας Επιδότησης, την προετοιµασία και λειτουργία ∆ύο (2) Μονάδων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω ( « ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ » ή ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5072967).

Η συµφωνία επιδότησης έχει διάρκεια από 15/01/2021 για ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί ή συνεχιστεί. Στη περίπτωση αυτή η σύµβαση εργασίας µπορεί να παραταθεί µέχρι την ολοκλήρωση της ∆ράσης.

Ο τόπος εργασίας ϑα είναι η έδρα της Οργάνωσης µε επισκέψεις στα εποπτευόµενα διαµερίσµατα ( Κεντρικός Τοµέας Αθηνών).

Η ∆ράση «ΚΦ16+» στοχεύει στην κάλυψη των ϐασικών αναγκών των ανηλίκων ταυτόχρονα µε την παϱοχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας, ϕροντίδας και εκπαίδευσης µε στόχο την υποστήριξη και ενδυνάµωση των ασυνόδευτων εφήβων για την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και τη µετάβαση στην ενηλικίωση. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ϑα περιλαµβάνουν : παροχή ασφαλούς στέγασης, συµβουλευτικής που σχετίζεται µε κοινωνικά, ψυχολογικά και νοµικά Ϲητήµατα, συµπληρωµατικές υπηρεσίες (εκµάθηση γλώσ- σας, δηµιουργική απασχόληση, αθλητισµός κ.ά.), ιατρική υποστήριξη & ϕαρµακευτική περίθαλψη (κατά τα προβλεπόµενα στο ϑεσµικό πλαίσιο), πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρόγραµµα επαγγελµατικού προσανατολισµού καθώς και ενηµερώσεις & υποστήριξη σχετικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα και τη νοµοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆έκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :Τετάρτη, 14/04/2021 και ώρα 16:30

΄Ολες οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν, πριν τη λήξη της προθεσµίας, στη διεύϑυνση :

Μέσω email στο ekfrasi@ekfrasi.gr

ΕΚΠΕΘΕ Υπόψιν : Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού Οµήρου 54, 106 72 Αθήνα μέσω ε

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για, τυχόν, εκπρόϑεσµη παράδοση.

Χρόνος έναρξης της σύµβασης : Κατόπιν συµφωνίας.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συντονιστής Μονάδας (Θέσεις 2)

Κοινωνικός Λειτουργός (Θέσεις 3)

Εκπαιδευτικός (Θέσεις 1)

Φροντιστής (Θέσεις 7)

∆ιερµηνέας 1 (Θέσεις 2)

Νοµικός – ∆ικηγόρος (Θέσεις 1)

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (και στη συνέχεια έργου) για την εκτέλεση του έργου ΕΠΟΠΤΕΥΟ- ΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ . Η ϑέση εργασίας προβλέπει πενθήµερη απασχόληση πλήρους ωραρίου καθώς και (κατά περίπτωση) εργασία κατά το Σάββατο όπως και απασχόληση κατά τις απογευµατινές ώρες (κατά περίπτωση και εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες).

Ευρωπαϊκη Εκφραση

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα καθήκοντα και τα απαιτούµενα και επιθυµητά προσόντα, κάθε ειδικότητας, περιγράφονται στις αντίστοιχες αναλυτικές προκηρύξεις.

∆ιευκρίνηση Οι υποψήφιοι, µε την υποβολή της αίτησης, υποβάλλουν, µόνο ϐιογραφικό σηµείωµα και συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου ekfrasi@ekfrasi.gr που περιέχει τον κωδικό προγράµµατος : ΚΦ16+ ¨κωδικό Θέσης¨ και αναφορές στα Ϲητούµενα προσόντα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πτυχία, όπου απαιτούνται, άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος κλπ) ϑα προσκοµισθούν µόνο κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας (πριν την πρόσληψη).

Τα ϐιογραφικά και τα προσωπικά δεδοµένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά µόνο για την εκπλήρωση δηµόσιας σύµβασης και υποχρεώσεων από αυτήν, και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της µελλοντικής επαγγελµατικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων πραγ- µατοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές του Νόµου 2472 /97 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής και εναντίωσης, όπως ο ως άνω νόµος ορίζει.

Δειτε την Προκυρηξη Εδω

ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading