image

Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο Λιμενικό

Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο Λιμενικό

Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο Λιμενικό

Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο Λιμενικό

Προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού
στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Την πρόσληψη με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
(εφεξής Σχολή), με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας
για την εκπαιδευτική περίοδο, από 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως 29 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (ε) σχετική.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο έως την 04/06/2021
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Α), με μία (01) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4×4 εκατοστών,
στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο ταυτότητας.

Στην αίτηση θα δηλώνονται μέχρι πέντε (05) μαθήματα επιθυμίας διορισμού (επιπλέον μαθήματα θα θεωρούνται ως μη δηλωθέντα)
και ταυτόχρονα ο υποψήφιος θα δηλώνει υποχρεωτικά τη διαθεσιμότητά του σε εβδομαδιαία βάση.

Επιπλέον, με την εν λόγω αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη,
τα αναφερόμενα στην αίτησή τους είναι αληθή, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη.
Ανυπόγραφη αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει να φέρει και ΘΕΩΡΗΣΗ
για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή
Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου
(δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου), ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν
στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Ι, ή στην περίπτωση που εμπίπτουν, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό
και το είδος της κατεχόμενης θέσης, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς περί πολυθεσίας.

Στην περίπτωση πρόσληψής τους, οι δημόσιοι υπάλληλοι προσκομίζουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός,
υπολογιζόμενης από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσληψής τους απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου
του Υπουργείου που ανήκουν, ως ορίζει η παρ.5 του ν. 1400/1983 (Α΄156), η οποία θα επιτρέπει την απασχόλησή τους, άλλως θα ανακαλείται η πρόσληψή τους.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα αναφέρεται αν έχει καταθέσει αίτηση
για ωρομίσθιος καθηγητής σε άλλη Σχολή, σε ποια Σχολή, σε ποια γνωστικά αντικείμενα και τον αριθμό
των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.

5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και διπλώματα, αρμοδίως επικυρωμένα κατά τα προαναφερόμενα και επίσημα
μεταφρασμένα κατά περίπτωση, από τα οποία να αποδεικνύονται οι σπουδές των υποψηφίων.

6. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί
από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

7. Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.

8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικά καθήκοντα σε σχέση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,
σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, όπως αυτή θα προκύψει από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά περίπτωση:

(α) Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα σε μήνες, μέρες,
ή ώρες απασχόλησης. Πέραν της βεβαίωσης, η προϋπηρεσία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο με Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β).

(β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες:
i. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα όπως παραπάνω περ.(α),
ii. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α΄75), χωριστά από την αίτηση ότι η προϋπηρεσία είναι διδακτική και σχετική με το αντικείμενο της αιτούμενης θέσης,

iii. μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτίο παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας στην οποία αναφέρεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας,

iv. επιπλέον των ανωτέρω η προϋπηρεσία να δηλώνεται από τον υποψήφιο με Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β).

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, εάν είναι δυνατόν σε μήνες.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα μετατρέπονται σε μήνες ακολουθώντας ίδια πρακτική για όλους τους υποψηφίους.
Αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων, το σύνολο των ημερών απασχόλησης να διαιρείται δια του 25
ή αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης, δια του 30.

Η δηλωθείσα προϋπηρεσία στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα διαπιστώνεται με βεβαίωση της ίδιας της Σχολής.
Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά
τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε,
στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού,
είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. Εάν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί
σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου δημοσίου φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα.

Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας σε σχέση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα,
όπως αυτή θα προκύψει από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας
οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά περίπτωση:

(α) Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα σε μήνες, μέρες, ή ώρες απασχόλησης.

Πέραν της βεβαίωσης, η προϋπηρεσία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο με Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ).

(β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες:

i. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα όπως παραπάνω περ.(α),
ii. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), χωριστά από την αίτηση ότι η επαγγελματική εμπειρία είναι σχετική με το αντικείμενο της αιτούμενης θέσης,
iii. επιπλέον των ανωτέρω η προϋπηρεσία να δηλώνεται από τον υποψήφιο με Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ).

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, εάν είναι δυνατόν σε μήνες.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα μετατρέπονται σε μήνες ακολουθώντας ίδια πρακτική για όλους τους υποψηφίους.
Αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων, το σύνολο των ημερών απασχόλησης να διαιρείται
δια του 25 ή αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία
λήξης της απασχόλησης, δια του 30.

Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις,
ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος
και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

Εάν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, αποδεικνύεται
με βεβαίωση του αντίστοιχου δημοσίου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει
να είναι νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. 10. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, για τα υποψηφία
εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Πιστοποιητικό εγγραφής από Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδος σε περιπτώσεις υποψηφίων που εμπίπτουν
στην παρ.2 του κεφ. ΙΙ και παρ. Β του κεφ. ΙΙΙ.

Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τους υποψηφίους
των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους.

Η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους υποψηφίους
και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει.

Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών είναι ο ίδιος ο υποψήφιος.
Τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από την προκήρυξη θα υποβάλλονται αποκλειστικά μαζί με την αίτηση του υποψηφίου.
Σε κάθε περίπτωση, προσόντα τα οποία αποκτήθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών δεν θα προσμετρώνται.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη κατατίθενται στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης, η οποία αποδεικνύεται
από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Οι επιλεγέντες για πρόσληψη διδάσκοντες προσέρχονται στη Σχολή εντός χρονικού διαστήματος
δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα προσληφθέντων για την υπογραφή της ατομικής
τους σύμβασης εργασίας όπου και θα υποβάλλουν:

Πιστοποιητικό υγείας αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, μόνο
το εν λόγω πιστοποιητικό δύναται να κατατεθεί το αργότερο έως την 18/06/2021.

Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 ότι συναινούν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση Στρατιωτικών υποχρεώσεων
ή η νόμιμη απαλλαγή (για τους άρρενες) και Αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής για οποιονδήποτε λόγο των παραστατικών καθώς και σε περίπτωση
που από τα υποβαλλόμενα παραστατικά δεν προκύπτει η κτήση των απαιτούμενων προσόντων
ή προκύπτουν κωλύματα διορισμού, διαγράφονται οι εν λόγω από τον οικείο πίνακα επιτυχόντων
και καλούνται για πλήρωση της θέσης οι αμέσως επόμενοι.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Πηγή 

εύρεση εργασίας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading