Πρόσκληση για μετάταξη 133 μονίμων Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών, Εθελοντών και Επαγγελματιών Οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία
εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Αναλυτικά προκηρύσσει:

– Τη μετάταξη για το έτος 2020 στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισοτίμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, για την κάλυψη 25 κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών.

– Τη μετάταξη για το έτος 2020 στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ)
της Πολεμικής Αεροπορίας, πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή κατόχων ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ,
για την κάλυψη 99 κενών οργανικών θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία, Επισμηνία και Σμηνία στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης και 4 θέσεων ανά βαθμό Αρχισμηνία-Σμηνία και
5 Επισμηνία στην επετηρίδα Υπηρεσιών Υποστήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 στη Μονάδα που υπηρετούν σχετική αίτηση για μία μόνο ειδικότητα.
Οι αιτήσεις αφού πρωτοκολληθούν από τις Μονάδες, να υποβάλλονται απευθείας στο ΓΕΑ/Β1/2β με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής την 11η Ιανουαρίου 2021.

Πηγη