Πληροφορίες Αγγελίας

  • icon
    Επίπεδο Εργασίας: Μηχανικος
  • icon
    Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
  • icon
    Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών ζητεί, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών ζητεί, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  για τη θέση ποιοτικού ελέγχου παραγωγής στη περιοχή των Μεγάρων Αττικής.

Τηλ επικοινωνίας: 6970830284
βιογραφικά στο mail: info@metalsystems.gr

Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών ζητεί, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Μηχανολόγος Μηχανικός

Γενική Περιγραφή: Ο Mηχανολόγος Mηχανικός πραγματοποιεί τη μελέτη, ελέγχει και επιβλέπει την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες. Ειδικότερα, εξετάζει τους χώρους του κτιρίου ή του εργοστασίου όπου θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα και συντάσσει πλήρη μελέτη του μηχανολογικού εξοπλισμού. Στη μηχανολογική μελέτη υπολογίζονται οι θέσεις και ο τρόπος τοποθέτησης και σύνδεσης των διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών, η ισχύς τους, τα σημεία όπου θα περάσουν οι βοηθητικές εγκαταστάσεις σωληνώσεων και αγωγών.

Kαταρτίζει τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, υπολογίζει το κόστος της εργασίας και των υλικών καθώς και τις άλλες δαπάνες της κατασκευής, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων.

Eπιβλέπει και διευθύνει τις εργασίες για τη συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή μηχανών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, δοκιμάζει την καλή τους λειτουργία καθώς και την παρεχόμενη ασφάλεια και την αναμενόμενη απόδοσή τους. Έχει το δικαίωμα να υπογράφει μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες, μελέτες βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, καθώς και υδραυλικών έργων με περιορισμό. Οφείλει να επιβλέπει τις εγκαταστάσεις ως την ολοκλήρωση και την τελική τους παράδοση.

Ο Mηχανολόγος Mηχανικός μπορεί να ειδικευτεί στον ενεργειακό τομέα, στις κατασκευές, στη βιομηχανική διοίκηση ή στον τομέα της εφαρμοσμένης μηχανικής. Ακόμη, μπορεί να ειδικευτεί σε ορισμένους τύπους μηχανών, όπως εργαλειομηχανές, τουρμπίνες, μηχανές εσωτερικής καύσης.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός παίρνει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μπορεί να αποκτήσει το πτυχίο του μελετητή και το πτυχίο του εργολήπτη τέσσερα και τρία χρόνια αντίστοιχα μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, αφού υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να σπουδάσει στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών. Σπουδές στον ίδιο τομέα σε επίπεδο υπομηχανικού προσφέρονται και από τα αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ και της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα απαιτεί:

-Οργανωτικές ικανότητες
-Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
-Ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις
-Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης, διεύθυνσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει
-Καλή αντίληψη του χώρου
-Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
-Διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading