Coffee Berry – GRAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ αναζητά Εμπορικο Διευθυντή

 • Εμπορικός Διευθυντής
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 4 εβδομάδες πριν
 • ΑθήναΕλλάδα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Εμπορικός Διευθυντής
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 5 +
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Master ΠΕ

Περιγραφή Εργασίας

Coffee Berry - GRAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ αναζητά Εμπορικο Διευθυντή

Coffee Berry – GRAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ αναζητά Εμπορικο Διευθυντή

Coffee Berry – GRAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ αναζητά Εμπορικο Διευθυντή

 Πλήρης Απασχόληση    Αθήνα

Η εταιρία Coffee Berry  – GRAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΕ στα πλαίσια της συνεχούς  ανάπτυξης της

 αναζητά ένα (1) ατομό για την στελέχωση της παρακάτω θέσης : Εμπορικός Διευθυντής

Με έδρα την Αθήνα

Περιγραφή Θέσης.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες:
 • Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής κατεύθυνσης του οργανισμού
 • Διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης και του Πλάνου Δράσης του Εμπορικού Τομέα
 • Εκπόνηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Εμπορικού Τομέα
 • Τακτή επικοινωνία και καθοδήγηση των Διευθυντών Ανάπτυξης Εργασιών και των Διευθυντών Περιφέρειας, για την επίτευξη των στόχων και των σχετικών Δεικτών Μέτρησης της Απόδοσης (KPIs)
 • Τακτή αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των πιο πάνω και έγκαιρη λήψη βελτιωτικών ενεργειών, όπου χρειάζεται
 • Αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων του Εμπορικού Τομέα
 • Ενημέρωση του Διευθύνοντα Σύμβουλου αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών του Εμπορικού Τομέα
 • Λήψη αποφάσεων σχετικά με πρακτικές για ενίσχυση του κύκλου εργασιών
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση και την ενίσχυση του Διαχειριστικού Συστήματος και των σχετικών διαδικασιών ή/και άλλων προτύπων / πρωτοκόλλων που αφορούν όλο το δίκτυο καταστημάτων
 • Τακτή συνεργασία με τον Διευθυντή της Μονάδας Παραγωγής & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Εντοπισμός και εφαρμογή πρακτικών για διατήρηση αγαστών σχέσεων μεταξύ του οργανισμού και των δικαιοδόχων (franchisee)
 • Αξιοποίηση των εκθέσεων / στατιστικών δεδομένων που ετοιμάζονται από τους διάφορους τομείς για λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας
 • Συνεχής ενημέρωση για τις τάσεις και τις εξελίξεις της επιτόπιας αγοράς αλλά και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός
 • Εντοπισμός επιπρόσθετων προοπτικών επέκτασης των εργασιών του οργανισμού, τόσο όσο αφορά νέους δικαιοδόχους στην επιτόπια αγορά αλλά και στο εξωτερικό
 • Δικτύωση και αποτελεσματική διαχείριση επαγγελματικών σχέσεων τόσο με πιθανούς όσο και υφιστάμενους πελάτες και δικαιοδόχους
 • Έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων
 • Ευθύνη για σχεδιασμό και υλοποίηση νέων έργων του Εμπορικού Τομέα, που πιθανόν να προκύψουν
 • Ανάπτυξη των απαιτούμενων διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα διευθυντικά στελέχη του Εμπορικού Τομέα
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής και κατάλληλης στελέχωσης του Εμπορικού Τομέα
 • Ολική ευθύνη για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και διαχείριση πειθαρχικών θεμάτων του Εμπορικού Τομέα
 • Επισκέψεις και αντιπροσώπευση οργανισμού σε διάφορες εκθέσεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

Ακαδημαϊκά Προσόντα – Ειδικές Γνώσεις
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως εμπορικός διευθυντής ή άλλο σχετικό ρόλο για 5-7 έτη
 • Πτυχίο BSc/BA στην διοίκηση επιχειρήσεων, τα χρηματοοικονομικά ή σε σχετικό τομέα αποτελεί πλεονέκτημα
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Πτυχίο MSc/MA αποτελεί πλεονέκτημα
 • Προηγούμενη εμπειρία σε Franchise ή Retail concept, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις ή/και μάρκετινγκ και τη διαχείριση σχέσεων με βασικούς πελάτες
 • Κατανόηση σε βάθος των μεθόδων και της ανάλυσης έρευνας αγοράς
 • Πολύ καλή γνώση της υποβολής εκθέσεων απόδοσης και των χρηματοοικονομικών διαδικασιών/διαδικασιών κατάρτισης προϋπολογισμού
 • Εμπορική συνείδηση και στρατηγική νοοτροπία
 • Εξαιρετικές ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις

Ειδικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά
 • Διορατικότητα και στρατηγική σκέψη
 • Εμπορική αντίληψη και προσανατολισμό
 • Αφαιρετική σκέψη και αυξημένη κριτική ικανότητα
 • Προγραμματισμός και οργάνωση
 • Δεξιότητες άμεσης επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και εύρεση εναλλακτικών λύσεων
 • Κοινωνικές δεξιότητες δικτύωσης και σύναψη διαχρονικών λειτουργικών σχέσεων
 • Ικανότητα αντιπροσώπευσης του Οργανισμού
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ανάληψη ευθύνης και καταμερισμό αρμοδιοτήτων
 • Αποφασιστικότητα
 • Ρεαλιστική σκέψη
 • Καινοτομία
 • Εξωστρέφεια
 • Φιλοδοξία
 • Προσήλωση στο αποτέλεσμα
 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Ικανότητα να παρακινεί και να εμπνέει τα μέλη του προσωπικού

Αίτηση


Η εταιρεία προσφέρει για τη θέση ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών συν 
bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Κωδικός αναφοράς  Εμπορικός Διευθυντής
Νικηφόρου Βρεττάκου 3 Άλιμος 17455

Email: info@coffeeberry.coffee | Τηλέφωνο: 2102242000

εύρεση εργασίας στο ergasia.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading