image

Φοροαπόψεις 19/11/2020

artion

Φοροαπόψεις 19/11/2020

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

* Δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου για έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο:
Με τις ΣτΕ 3015/2009 και ΣτΕ 1774/2018 κρίθηκε ότι “στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο,
η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης της μετοχής και της ονομαστικής αξίας αυτής,
αποτελούσα εισφορά που αυξάνει το ενεργητικό της εταιρείας,
δεν υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.1676/1986,
αφού, κατά το χρόνο της καταβολής,
ο εισφέρων, από την εισφορά αυτή (για την οποία δεν του χορηγούνται μετοχές),
δεν αποκτά δικαιώματα ψήφου κλπ, δηλαδή δεν αποκτά οποιοδήποτε πρόσθετο δικαίωμα
(πέραν αυτών που αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της εισφοράς του)
σε σχέση με άλλους μετόχους που δεν έχουν εισφέρει κεφάλαια υπέρ το άρτιο, όπως βάσιμα υποστηρίζει και η προσφεύγουσα.

Συνεπώς, μη νόμιμα η φορολογική αρχή, ερμηνεύοντας διαφορετικά την ως άνω διάταξη,
θεώρησε ότι για την υπαγωγή στον ένδικο φόρο της επίμαχης διαφοράς,
αρκεί η εκ της καταβολής, προσδοκία απόκτησης των προαναφερόμενων δικαιωμάτων
(σε περίπτωση μελλοντικής κεφαλαιοποίησης της διαφοράς)
και όχι ο πραγματικός χρόνος απόκτησης αυτών
(κατά την κεφαλαιοποίηση αυτής, οπότε χορηγούνται μετοχές στις οποίες είναι ενσωματωμένα τα εν λόγω δικαιώματα)
και με το σκεπτικό αυτό υπήγαγε σε φόρο τη διαφορά του ποσού που προέκυψε στην ένδικη περίπτωση από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους … ευρώ”.
Σε συμμόρφωση προς τις ανωτέρω αποφάσεις εκδόθηκε η ΠΟΛ.1238/2018,
με την οποία ανακλήθηκαν προγενέστερες αντίθετες αποφάσεις της Διοίκησης
(ΠΟΛ.1044/2014, με την οποία είχε γίνει δεκτή η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 113/2009).

Φοροαπόψεις 19/11/2020

Αν, όμως, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία το ποσό κεφαλαιοποιηθεί και εκδοθούν μετοχές, τότε οφείλεται κατά τον χρόνο αυτό φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.

* Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας και παροχή σε είδος:
Για να υπολογιστεί το ποσό της παροχής σε είδος στην περίπτωση που παραχωρείται κατοικία λαμβάνεται υπόψιν η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους,
η οποία αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση
ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Όταν μία εταιρεία λόγω της φύσεως εργασίας στέλνει έναν εργαζόμενο εκτός έδρας και του παρέχει στέγη (π.χ. τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει ένα κατασκευαστικό έργο στην επαρχία) τότε δεν συντρέχει η περίπτωση της παροχής σε είδος.

* Αρμόδια τα Διοικητικά Πρωτοδικεία για απόρριψη αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας:
Σύμφωνα με το άρθρο 362 του προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4700/2020 υπήχθησαν στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου οι ακυρωτικές διαφορές,
οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την απόρριψη αιτήματος περί μεταβολής φορολογικής κατοικίας από τη Φορολογική Αρχή.

Ωστόσο, διευκρινίζουμε ότι η διαφορά από απόρριψη αιτήματος φορολογουμένου για μεταφορά φορολογικής κατοικίας είναι ακυρωτική και συνεπώς δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Φοροαπόψεις 19/11/2020

Δημοφιλή ερωτήματα

Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν το δάνειο έχει ληφθεί από ημεδαπή ή αλλοδαπή τράπεζα.
Οι τόκοι υπερημερίας που προέρχονται από καθυστέρηση οφειλής δανείου ή πίστωσης,
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εφόσον το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της επιχείρησης,
καθόσον στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν γίνεται διάκριση ως προς το είδος των τόκων (συμβατικοί ή υπερημερίας).

Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
Με την καθοδήγηση του κ. Γεώργιου Δαλιάνη

Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

Πηγή: capital.gr

ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading