ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός -Πώς θα γίνεται; Ποιους αφορά; Τι θα ισχύει;

ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός -Πώς θα γίνεται; Ποιους αφορά; Τι θα ισχύει;

ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός -Πώς θα γίνεται; Ποιους αφορά; Τι θα ισχύει;

ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός -Πώς θα γίνεται; Ποιους αφορά; Τι θα ισχύει;

Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής που ευνοούν πολύτεκνους, τρίτεκνους και συγγενείς ΑμεΑ, κατατέθηκε στη Βουλή
το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα
και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός κάθε 2 χρόνια

Βασικός πυλώνας του σχεδίου νόμου, αποτελεί ο γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός γνώσεων και δεξιοτήτων, με ηλεκτρονικά μέσα.
Στόχος να επιλέγεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, ενισχύοντας την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ταχύτητα στην επιλογή του προσωπικού.
Γι’ αυτό ενισχύεται περισσότερο και το ΑΣΕΠ, το οποίο όντας ιστορικά ταυτισμένο με τις έννοιες της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας,
θα έχει την ευθύνη των σχετικών διαδικασιών που εμπεδώνουν και την αρχή της αξιοκρατίας.

Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό σε Δημόσιο και ΟΤΑ κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, καθώς και για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
θα επιλέγεται μέσα από γραπτές εξετάσεις που θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ανά διετία σε πανελλαδικό επίπεδο, με βάση
τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων που εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός
με το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί την ανοιξη του 2022, με βάση τα κενά που θα έχει διαπιστώσει και εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου του 2021.
Αυτό θα επιτευχθεί υπό την προϋπόθεση ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί εντός του 2020 καθώς η εφαρμογή της απαιτεί μια μακρά περίοδο επιμέρους προσαρμογών
προκειμένου να καταστεί εφικτός ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός. Το συνολικό κόστος του διαγωνισμού θα εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων και των προκηρυσσόμενων θέσεων,
τις αμοιβές των εμπλεκόμενων στη διαδικασία (θεματοδότες, επιτηρητές, ομάδες εργασίας κά) και τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Στην ειδική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο γίνεται λόγος για δαπάνη της τάξης των 4,8 εκατ. ευρώ με την εκτίμηση να αφορά τη συμμετοχή 150.000 υποψηφίων,
κατανεμημένοι σε 882 εξεταστικά κέντρα ανά την ελληνική επικράτεια και σε 7.500 αίθουσες. Οι υποψήφιοι θα διαγωνίζονται σε δύο τεστ με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
(multiple choice) είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο. To πρώτο αφορά εξέταση γνώσεων, στο οποίο θα αξιολογούνται γνώσεις γενικού περιεχομένου,
καθώς και γνώσεις που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Το δεύτερο φέρει την ονομασία «δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας», κατά το οποίο θα αξιολογούνται δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού,
ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.
Το κάθε τεστ θα βαθμολογείται με κλίμακα 1-100 και θα έχει συντελεστή βαρύτητας 50%, ενώ το άθροισμά τους θα δίνει την τελική βαθμολογία.
Πέραν των προβλεπόμενων, για θέσεις ΕΕΠ θα απαιτείται και ατομική συνέντευξη κατά την οποία θα κρίνονται η καταλληλότητα των υποψηφίων,
καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα. Συνέντευξη μπορεί να προβλέπεται και για τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ, αλλά μόνο για θέσεις,
το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ύστερα από αίτημα του φορέα και απόφαση του ΑΣΕΠ.

Κατόπιν αιτήματος του φορέα είναι δυνατή η διεξαγωγή πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως πρακτικές δοκιμασίες ή εξέταση ειδικών γνώσεων.
Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.
Η εξέταση ειδικών γνώσεων αφορά στη διαπίστωση της απαιτούμενης εμπειρίας και διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο. Η σημασία των τίτλων σπουδών παραμένει με την ίδια βαρύτητα ως είχε στους γραπτούς διαγωνισμούς,
αλλά καταργείται ως κριτήριο ο βαθμός του πτυχίου όπως και αυτός του απολυτηρίου, δεδομένης της ανισότητας βαθμολόγησης στα διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Προσαυξήσεις προβλέπονται με βάση τα τυπικά προσόντα και την εντοπιότητα. Συγκεκριμένα, η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό προσαυξάνεται
κατά πέντε μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, κατά δύο μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη, κατά μία μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων
και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
Σχετικά με την εντοπιότητα η προσαύξηση είναι κατά 10 και 20 μονάδες κατά περίπτωση για τους μόνιμους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών.

Τον διαγωνισμό διενεργεί η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα είναι τουλάχιστον πενταμελής και θα αποτελείται από τουλάχιστον δυο μέλη του ΑΣΕΠ,
καθώς και από πανεπιστημιακούς καθηγητές, εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους ή κρατικούς λειτουργούς.
Οι πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες μπορούν να διεξάγονται από ειδικές τριμελείς επιτροπές, στις οποίες θα μετέχει ένα μέλος ή πρώην μέλος του ΑΣΕΠ,
ένας εκπρόσωπος του φορέα και κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι ή τεχνικοί του δημόσιου που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση και,
ελλείψει αυτών, τεχνικοί του ιδιωτικού τομέα.

Στο νομοσχέδιο δίνεται επίσης έμφαση στην ψηφιοποίηση του συνόλου των διαδικασιών και στις διαλειτουργικότητες, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται
από τους υποψηφίους να υποβάλλουν διάφορα δικαιολογητικά, καθώς θα αντλούνται κατευθείαν από τους αρμόδιους φορείς.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση του αδιάβλητου, και τη σύντμηση του χρόνου προσλήψεων από περίπου δύο έτη που είναι σήμερα,
στο ένα έτος, από την έκδοση της προκήρυξης έως την έκδοση του πίνακα διοριστέων.

Ερωτήματα και απαντήσεις για το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ και της αξιοκρατίας στον τρόπο προσλήψεων στο Δημόσιο

Τι θα περιλαμβάνει η υποχρεωτική γραπτή διαδικασία; Ποιους υποψηφίους αφορά; Για τους υπόλοιπους τι θα ισχύει;

Οι γραπτές δοκιμασίες διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα για το σύνολο των θέσεων μονίμου και Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου προσωπικού
των κατηγοριών εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αλλά και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων
(σε συνεργασία του Α.Σ.Ε.Π. µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διαχειριστικά θέματα, όπου απαιτείται)
και περιλαμβάνουν δύο διακριτά µέρη: i. Εξέταση γνώσεων, ii. Δοκιμασίες Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας.
Η δήλωση συµµμετοχής στις εξετάσεις των γνωστικών πεδίων (σε πόσα και ποια) εναπόκειται στη βούληση των υποψηφίων ανάλογα
µε την προτίμηση θέσεων που έχουν δηλώσει (διαφορετικά γνωστικά πεδία για π.χ. πληροφορικούς, οικονομολόγους, νομικούς),
ενώ η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Στο ίδιο διαγωνιστικό πλαίσιο εντάσσονται πλέον και κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες όπως π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, συγγενείς ΑΜΕΑ,
για τους οποίους, ωστόσο, λαμβάνεται ειδική μέριμνα με τη διασφάλιση συγκεκριμένου ποσοστού προσλήψεων, πάντοτε ωστόσο στη βάση
της βαθμολογίας του γραπτού διαγωνισμού. Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στους υποψηφίους κατηγορίας εκπαίδευσης ΥΕ αλλά και τους ΑΜΕΑ:
η διαδικασία πρόσληψης δε διαφοροποιείται σε σχέση με το σημερινό σύστημα αλλά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, εστιάζει
στην επιλογή με σειρά προτεραιότητας όπως παγίως υλοποιείται από το ΑΣΕΠ εδώ και πολλά χρόνια.

Με ποιον τρόπο θα επιλέγεται «ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση»; (Με συγκεκριμένα παραδείγματα)

Με αφετηρία τις βαθιά εμπεδωμένες στις αντιλήψεις της κοινωνίας και ταυτισμένες µε το ΑΣΕΠ έννοιες της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας αλλά
και της αξιοκρατίας, επιχειρείται η εκβάθυνση του όρου «αξιοκρατία», ώστε να ενσωματωθεί σε αυτήν η έννοια της καταλληλότητας του εν δυνάμει διοριστέου
ως προς τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της θέσης. Αποτελεί, µία βελτιωτική µετεξέλιξη του υφιστάμενου συστήματος αφού η αξιοκρατία εξειδικεύεται,
προκειμένου να υποστηρίζει τις συγκεκριμένες προδιαγραφές της προς πλήρωση θέσης δίνοντας έμφαση, κατά τρόπο ισόρροπο, στις γνώσεις, στις δεξιότητες
αλλά και στην προσωπικότητα του υποψηφίου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο πραγματώνεται η αρχή «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Παραδείγματος χάριν:
Με βάση το περίγραμμα της θέσης που έχει αναρτήσει ο φορέας στο ψηφιακό του οργανόγραμμα, ο υποψήφιος θα εξετάζεται γραπτώς σε γνωστικά πεδία που
θα σχετίζονται τόσο με γνώσεις γενικού περιεχομένου (π.χ. βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης) όσο και
με πιο ειδικές γνώσεις σχετιζόμενες με την ειδικότητα της υπό πλήρωση θέσης (π.χ. Μακροοικονομία για θέση ΠΕ Οικονομικού ή Πληροφορική για θέση ΠΕ Πληροφορικής).

Επίσης, ο υποψήφιος θα λαμβάνει μέρος σε δοκιμασίες Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας (ενδεικτικά, δοκιμασία αριθμητικού συλλογισμού,
δοκιμασία αφαιρετικής ικανότητας, προσαρμογής σε εργασιακό περιβάλλον, ενσωμάτωσης σε ομάδα κ.α.), ώστε να σκιαγραφηθεί, κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο,
το εργασιακό προφίλ του. Στο σημείο αυτό η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης του αντικειμενικού στοιχείου των διαδικασιών όπως έχει κατοχυρωθεί στο πέρασμα των ετών,
επιτάσσει την πρόβλεψη συγκεκριμένων προσαυξήσεων για τα αυξημένα τυπικά προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα) ώστε οι τελικώς
επιλεγέντες να είναι οι καλύτεροι των καλυτέρων.

Εφόσον η υπό πλήρωση θέση είναι προδιαγεγραμμένη με εξειδικευμένες απαιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα λαμβάνουν μέρος και σε πρόσθετες διαγωνιστικές
διαδικασίες που θα είναι είτε πρακτική δοκιμασία (π.χ. ορθοφωνία για ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας, ψυχομετρικά τεστ για σωφρονιστικούς υπαλλήλους) είτε,
για απόδειξη εμπειρίας, εξέταση ειδικών γνώσεων (π.χ. απαίτηση για εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις. Οι πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν τον χαρακτήρα κριτηρίων αποκλεισμού (on/off).
Τέλος, οι υποψήφιοι εκείνοι που εμφανίζουν σε πιο αυξημένο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που άπτονται των χαρακτηριστικών των προς πλήρωση θέσεων προτάσσονται στον πίνακα διοριστέων.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό λόγω της κομβικής σημασίας του ρόλου του στη Δημόσια Διοίκηση προβλέπεται, μετά τον γραπτό διαγωνισμό,
Συνέντευξη από πενταμελή επιτροπή με την πλειοψηφία των μελών να προέρχεται από το Α.Σ.Ε.Π..

Πότε χρησιμοποιείται η συνέντευξη;

Η Συνέντευξη υπάρχει και στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις δηλαδή για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και για περιπτώσεις
που η κύρια εργασία συνδέεται άμεσα με την υγεία και την ασφάλεια ζωής προσώπων, κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του ΑΣΕΠ.
Στο προτεινόμενο σύστημα τοποθετούμε το εργαλείο της Συνέντευξης εντός συγκεκριμένου πλαισίου: θα χρησιμοποιείται ακριβώς στις ίδιες δύο περιπτώσεις
όπως και στο ισχύον σύστημα, για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και για περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
Ειδικά για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό η Συνέντευξη αποτελεί σήμερα το αποκλειστικό εργαλείο επιλογής και πραγματοποιείται από πενταμελή Επιτροπή
αποτελούμενη από δύο μέλη Α.Σ.Ε.Π., δύο καθηγητές Πανεπιστημίου συναφούς αντικειμένου και έναν εκπρόσωπο του φορέα.

Ειδικά για τις διαδικασίες επιλογής του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού η Συνέντευξη θα προσμετράται, πλέον, με συγκεκριμένο ποσοστό της τάξης του 35%,
μας ενδιαφέρει, δηλαδή, η συνολική εικόνα του υποψηφίου όπως αυτή αποτυπώνεται ως απόρροια τόσο της γραπτής διαδικασίας όσο και της Συνέντευξης
που θα συνδιαμορφώνει μεν αλλά χωρίς να ανατρέπει άρδην την κατάταξη των υποψηφίων.

Με τις γραπτές εξετάσεις, τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένου ποσοστού για την προσμέτρηση της Συνέντευξης στη συνολική βαθμολογία
καθώς και την πλειοψηφική συμμετοχή των μελών του Α.Σ.Ε.Π. στις σχετικές επιτροπές διενέργειας των Συνεντεύξεων για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό,
αναμφίβολα ενισχύουμε την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, διαλύουμε κάθε αμφιβολία για πιθανές στρεβλώσεις και δεν
επιτρέπουμε την «εργαλειοποίηση» της προσωπικής επαφής με τον υποψήφιο να αναλάβει τη διαχείριση κρίσιμων για τη δημόσια διοίκηση
και την ελληνική κοινωνία αρμοδιοτήτων.

Τι αλλάζει με την επαγγελματική εμπειρία;

Αποτελεί παραδοχή και του Α.Σ.Ε.Π. ότι δεν υπάρχει σήμερα ένας ακριβής και νομικά ασφαλής τρόπος απόδειξης του είδους της επαγγελματικής εμπειρίας
που έχει ένας υποψήφιος. Οι βεβαιώσεις του Ε.Φ.Κ.Α. περιγράφουν με πολύ γενικό τρόπο το αντικείμενο απασχόλησης ενός ασφαλισμένου και είναι προφανές
ότι δεν επαρκούν. Ούτε βέβαια μπορεί κανείς να απαιτήσει βεβαιώσεις του εργοδότη για πολλούς λόγους: ο υποψήφιος μπορεί ήδη να εργάζεται και να μη θέλει

να αποκαλύψει την υποψηφιότητά του σε αυτόν, μπορεί η επιχείρηση να έχει κλείσει ή ο εργαζόμενος να έχει απολυθεί και να μη θέλει να έχει επαφή.

Ακόμη χειρότερα, μπορεί ο (πρώην) εργοδότης να βεβαιώσει καθήκοντα εργασίας διαφορετικά από τα πραγματικά σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τον υποψήφιο.
Έτσι, σήμερα, η επαγγελματική εμπειρία «αποδεικνύεται» με υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων, με ό,τι αυτό σημαίνει. Φυσικά, υπάρχει η εμπειρία στο Δημόσιο,
όπου πράγματι οι σχετικές βεβαιώσεις για υπαλλήλους ορισμένου χρόνου που είναι υποψήφιοι για θέσεις τακτικού προσωπικού μπορεί κανείς να τεκμαίρει
ότι είναι ακριβείς (έστω και εάν πολλές φορές τα καθήκοντα στην πράξη δεν έχουν καμία σχέση με τα επίσημα καθήκοντα). Απέχει πολύ, όμως, από το
να θεωρηθεί αντικειμενικό και αξιοκρατικό ένα σύστημα όπου ο υποψήφιος που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα δεν έχει τρόπο να αποδείξει τη συνάφεια
της εμπειρίας του ούτε και το Α.Σ.Ε.Π. να την επαληθεύσει τη στιγμή που ο υποψήφιος με εμπειρία από τον δημόσιο τομέα θα εμφανίζει συγκριτικό, έστω και μερικό, πλεονέκτημα.

Τι αλλάζει για τους ΑΜΕΑ;

Παραμένει η υπάρχουσα διαδικασία με σειρά προτεραιότητας, αυξάνουμε ωστόσο το ποσοστό από 10% που είναι σήμερα σε 12% των προκηρυσσομένων θέσεων,
ενσωματώνοντας και το ποσοστό του ν.2643/1998 του Υπουργείου Εργασίας με υλοποίηση από τον ΟΑΕΔ.

Πώς συνδέονται οι δεξιότητες και η εργασιακή αποτελεσματικότητα με τα ψυχομετρικά τεστ;

Το πλαίσιο είναι σαφώς οριοθετημένο. Μας ενδιαφέρουν όλα εκείνα τα στοιχεία ενός υποψηφίου που συνδέονται με τη μελλοντική άσκηση των καθηκόντων του
καθώς εντάσσεται σε μια μεγάλη «κοινωνική ομάδα», αυτή των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διαθέτει όχι μόνον ένα ελάχιστο επίπεδο
γνώσεων ως προς το πως λειτουργεί το Κράτος και η Δημόσια Διοίκηση και τι θα του ζητηθεί να κάνει αλλά κυρίως την αντίληψη και τη συναίσθηση ότι θα πρέπει
να εξυπηρετήσει πολίτες, να συνεργασθεί με τους συναδέλφους του, να δεχθεί ή/και να δώσει εντολές, να πάρει πρωτοβουλίες και να συνυπάρξει με άτομα διαφορετικών
υποβάθρων και βιωμάτων με αποκλειστικό γνώμονα το κοινό καλό.

Σε αυτά τα στοιχεία θα είναι προσανατολισμένη η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Τελείως διαφορετική και πολύ εστιασμένη είναι
η περίπτωση των ψυχομετρικών τεστ για τα οποία, επίσης, υπάρχει πρόβλεψη στην πρότασή μας. Αυτά θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνον κατόπιν αιτήματος
του ενδιαφερόμενου φορέα και έγκρισης του ΑΣΕΠ, σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. σωφρονιστικοί υπάλληλοι) και πάντα σε συνδυασμό με συνέντευξη προκειμένου
να υπάρχει πλήρης σκιαγράφηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.

Τι αλλάζει για τους συμβασιούχους;

Οι διαδικασίες διεξάγονταν και θα συνεχίσουν να διεξάγονται υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π. Παράλληλα όμως, επέρχεται εξορθολογισμός των μοριοδοτήσεων
και καταργούνται όλες ανεξαιρέτως οι διατάξεις που θέσπιζαν διαφορετικές μοριοδοτήσεις σε σχέση με τον ν.2190/1994.

Ποια τα οφέλη της ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών και της διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ με τους φορείς;

Δίνουμε έμφαση στην ηλεκτρονικοποίηση του συνόλου των διαδικασιών είτε αυτό αφορά στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είτε στις διαλειτουργικότητες
που έχουν αναπτυχθεί ή/και αναπτύσσονται (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Πανεπιστήμια) και που επιτρέπουν την αυτόματη αντιπαραβολή και επιβεβαίωση των δηλούμενων στοιχείων
είτε στον τρόπο διεξαγωγής των διαδικασιών (γραπτών διαγωνισμών και µοριοδότησης), προκειμένου να επιτύχουμε όχι μόνον την περαιτέρω θεσμική θωράκιση του αδιάβλητου
των εν λόγω διαδικασιών και τη μείωση των (δικαστικών) αμφισβητήσεων, όσο είναι εφικτό, αλλά, επίσης, και την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης.

Πώς θα επιτυγχάνεται η σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης πρόσληψης; Σήμερα πόσος είναι ο μέσος όρος μεταξύ υποβολής αιτήματος και ανάρτησης του πίνακα διοριστέων;

Με τις παρούσες συνθήκες ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση μιας διαδικασίας γραπτού διαγωνισμού, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται
για την έκδοση τυχόν δικαστικών αποφάσεων, ενδέχεται, κατά περίπτωση, να ανέλθει σε δύο περίπου έτη. Αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα του Δημοσίου,
φιλοδοξούμε να περιοριστεί κατά πολύ η γραφειοκρατία και, πλέον, στόχος είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας από την έκδοση της προκήρυξης έως
και την έκδοση του πίνακα διοριστέων να μην υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

Συγκεκριμένα: Σε ετήσια βάση και με αφετηρία τις ανάγκες που θα καταγράφουν οι φορείς και οι υπηρεσίες του δημοσίου κάθε Μάιο (και θα εγκρίνονται
από το υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου), θα προκηρύσσονται θέσεις και θα διεξάγεται διαγωνισμός όπου θα εξετάζονται το γνωστικό πεδίο του κάθε υποψηφίου
καθώς και οι δεξιότητές και η εργασιακή αποτελεσματικότητά του .

Με δεδομένο ότι το ΑΣΕΠ θα έχει στα χέρια του την εγκριτική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για τις προσλήψεις του επόμενου έτους ήδη από τον
μήνα Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους και τα περισσότερα των στοιχείων (τίτλοι σπουδών κλπ) θα μπορούν να αντληθούν ηλεκτρονικά, με τις υφιστάμενες
αλλά και τις υπό ανάπτυξη διαλειτουργικότητες, θα υπάρξει χρονική σύντμηση των διαδικασιών και θα κερδηθεί πολύτιμος χρόνος τόσο για τους φορείς του Δημοσίου
όσο και για τους ίδιους τους υποψηφίους, αφού θα βρίσκονται πιο γρήγορα στις θέσεις τους.

Με ποιον τρόπο ενισχύεται το Α.Σ.Ε.Π.;

Είναι βαθιά εμπεδωμένη στον μέσο πολίτη η αντίληψη ότι το ΑΣΕΠ είναι ταυτισμένο με τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.
Αυτό είναι κοινός τόπος, ωστόσο, και σε όλους όσοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Δεν είναι τυχαίο ότι η έκθεση
Πισσαρίδη οραματίζεται ένα ΑΣΕΠ κορωνίδα των πολιτικών Ανθρωπίνου Δυναμικού για το ελληνικό δημόσιο.

Ούτε μπορεί να είναι τυχαίο ότι οι Θεσμοί, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ελληνικής οικονομίας, εκφράζουν το ενδιαφέρον τους αναφορικά με τις αρμοδιότητες
που το ΑΣΕΠ έχει αναλάβει ή θα μπορούσε να αναλάβει, ενδεχομένως, στο μέλλον. Εξάλλου είναι γνωστό ότι εδώ και μερικά χρόνια το ΑΣΕΠ εμπλέκεται καθοριστικά
και στις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων στις υπηρεσίες του δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό ενδυναμώνεται το ΑΣΕΠ τόσο από πλευράς προσωπικού με προσλήψεις 40 ατόμων
εντός του προσεχούς έτους όσο και από πλευράς συμβούλων, ο αριθμός των οποίων θα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να καταστεί εφικτός ο καλύτερος συντονισμός του συνόλου
των εργασιών στις οποίες εμπλέκεται η Αρχή, ιδίως ενόψει της υλοποίησης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Πηγη 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

comment 1


  1. […] Το ΑΣΕΠ «μπαίνει» στην ψηφιακή εποχή, καθώς προβλέπεται μεταξύ άλλων πλήρης ψηφιακή διεξαγωγή του πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού, ολοκληρωμένη μετάβαση του ΑΣΕΠ στα Social Media και σε mobile συσκευές, υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων, ώστε να εκτελείται η εργασία των υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π. απομακρυσμένα και με ασφαλή τρόπο. […]

    Reply

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading