image

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

* Μεταφερόμενο υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού:
Το μεταφερόμενο υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού
το οποίο έχει χαρτοσημανθεί με 1% πλέον προσαύξηση υπέρ ΟΓΑ 20% αποτελεί απλή μεταφορά υπολοίπου κατά τις επόμενες χρήσεις
και δεν υπόκειται εκ νέου σε τέλη χαρτοσήμου.
Υπαγόμενο σε τέλος χαρτοσήμου είναι μόνον το τυχόν επιπλέον ποσό που αναλήφθηκε κατά τις επόμενες χρήσεις
και όχι το μεταφερόμενο προηγούμενο υπόλοιπο για το οποίο έχει ήδη καταβληθεί το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου.
Γι’ αυτό το θέμα έχουν εκδοθεί αρκετές αποφάσεις ΔΕΔ (ενδεικτικά βλ. υπ’ αριθ. 429/2020 απόφαση ΔΕΔ Αθήνας).

Παλαιότερα υπήρχε σύγχυση σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, ωστόσο,
με τις σχετικώς εκδοθείσες αποφάσεις ΔΕΔ επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα
κατά το οποίο επιβαλλόταν από τις φορολογικές αρχές τέλος χαρτοσήμου για το ίδιο υπόλοιπο για κάθε επόμενη χρήση.

Η θέση αυτή υιοθετείται από τις όλες ελεγκτικές αρχές, υπάρχει όμως διαφορετική προσέγγιση από τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ,
που μένουν στην στενή ερμηνεία του ως άνω άρθρου και δεν αποδέχονται τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ. Ερωτάται: αυτή η υπηρεσία δεν υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών;

Πιστεύουμε ότι άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών ή η ΑΑΔΕ θα πρέπει να ενημερώσει όλον τον ελεγκτικό μηχανισμό,
ώστε να υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση  σχετικά με το θέμα αυτό.

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

* Απώλεια φορολογικών στοιχείων λόγω ανωτέρας βίας:

Για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (π.χ. κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.),
ο υπόχρεος πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη αυτών.
Πρέπει να προκύπτει δηλαδή ότι παρά τα μέτρα που έλαβε ο υπόχρεος, το γεγονός δεν μπόρεσε να αποτραπεί
(εγγ. 1038851/457/21.4.2003, 1042878/274/15.5.2007, ΣτΕ 4206/2011, ΣτΕ 4782/1996).

Στην περίπτωση της υπ’ αριθ. 2451/2019 απόφασης της ΔΕΔ κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα δεν επέδειξε την άκρα επιμέλεια
και σύνεση που επιβάλλεται από τις περιστάσεις για τη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων από διαδικτυακές επιθέσεις
και κακόβουλο λογισμικό, δεδομένου ότι το αίτημα της ελεγκτικής αρχής για διάθεση των στοιχείων επιδόθηκε σε χρόνο υπέρμετρα προγενέστερο της απώλειας των λογιστικών αρχείων.
Συνεπώς, η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε άμεσα και εμπρόθεσμα στο εν λόγω αίτημα και δεν είχε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και τις δικλείδες ασφαλείας,
ως οφείλει να κάνει κάθε επιχείρηση με την εφαρμογή προσήκουσας πολιτικής ασφαλείας
και την τακτική περιοδική αποθήκευση των δεδομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης (backup)
ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους, σε περιπτώσεις διαδικτυακής επίθεσης ή εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού.

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

* Αρχικό κεφάλαιο ΑΕ και κάλυψη δαπανών: 

Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου
ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου,
πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας,
που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας,
με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.
Η ρύθμιση αυτή, όμως, δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Περαιτέρω, η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά,
εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.
Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι,
όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.
Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του.

Δημοφιλή ερωτήματα

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ η παράδοση αγαθού επιχείρησης από επαχθή ή χαριστική αίτια
ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη,
εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης.

Π.χ. Μικροβιολογικό εργαστήριο (εκτός καθεστώς ΦΠΑ- ιατρικές υπηρεσίες) πωλεί διαγνωστικό μηχάνημα – η παράδοση αυτού δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι|+30 210 6009062| www.artion.gr).

Πηγή: Capital.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading