115 υπάλληλοι στατιστικών και πληροφορικής στην ΕΛΣΤΑΤ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 115 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά εκατό δεκαπέντε (115) ατόμων για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020,
στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται
η αίτηση,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
αντίγραφα τίτλου σπουδών και
φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (elstatsox1@statistics.gr).

2 διοικητικοί στο Δήμο Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/01/2021.
Οι θέσεις είναι:
1 ΠΕ Διοικητικού και
1 ΤΕ Διοικητικού.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 03.12.2020 έως και 08.12 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo γραφείo της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών- τηλέφωνο 22973 20019
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-12:00, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λορέντζος Αθανάσιος.

6 θέσεις στο Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.
Οι θέσεις είναι:
3 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών,
2 ΠΕ Ψυχολόγων και
1 ΔΕ Οδηγών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitisi@korinthos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131 Κόρινθος Ν. Κορινθίας,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, (τηλ. επικοινωνίας: 27413 61031 & 27413 61081 αντίστοιχα).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 01-12-2020 έως και 10-12-2020 με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

2 ψυχολόγοι στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:
1 ΠΕ Ψυχολόγος και
1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokollo@likovrisipefki.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15Α, Τ.Κ. 15121 Πεύκη,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2106145103 – 2106145124).

157 στον ΕΛΓΑ

Ο ΕΛΓΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά (157) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων
(ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.
Θα προσληφθούν:
144 ΠΕ Γεωπόνοι,
10 ΠΕ Κτηνιάτροι και
3 ΠΕ Πληροφορικής.
Οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά και το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους
γεωγραφικής δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, με έδρα τις έδρες των υπηρεσιών αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε
παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά φαινόμενα και δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. – Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, TO. 14103 – Τ.Κ. 115 10 – ΑΘΗΝΑ,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Ν. Χασιώτη και κας Δ. Αγγελούση (τηλ.επικοινωνίας: 210 – 7490476, 497, 506, 576).

17 στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021.
Οι Θέσεις είναι:
2 ΤΕ Προσχολικής Αγωγής,
11 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων,
2 ΔΕ Μάγειρων και
2 ΥΕ Προσωπικο Καθαριότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitiseis@dpsalimou.gr),
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, Θουκυδίδου 73, Τ.Κ. 17455 Άλιμος, υπόψη κας Γ. Δήμητσα (τηλ. επικοινωνίας: 210 9836 648 εσωτ. 230).

Οδηγός στο Δήμο Καρύστου

Ο Δήμος Καρύστου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Οδηγού με άδεια οδήγησης Γ’+Ε’ ή CE Κατηγορίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021.
Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (ενσωματώνεται στην αίτηση).
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (ενσωματώνεται στην αίτηση).
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία
ή νομικό πρόσωπο του αρ. 14 παρ. 1 του ν.2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι (ενσωματώνεται στην αίτηση)..
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 8-12-2020 μέχρι και την 14η Δεκεμβρίου 2020 στα γραφεία του Δήμου Καρύστου. Πληροφορίες κ. Μπαϊρακτάρη Αντωνία τηλ. 22243-50001.

2 χειριστές στο Δήμο Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών),
δύο ατόμων
– ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Εκσκαφέα – Φορτωτή (ομάδας Β΄ – τάξης Δ΄)] –
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (bkolliakou@monemvasia.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δήμος Μονεμβασίας, Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.:23052,
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικ.: 2732360524).
Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου.

2 στο Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας

Το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» προκηρύσσει υην πρόσληψη
2 ατόμων ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους.
Αιτήσεις εως τις 14 Δεκεμβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2313 320211.

Κοινωνικός Λειτουργός στο Δήμο Σκύδρας

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου d_skydras@skydra.gov.gr,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20, 58500–Σκύδρα,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Σκύδρας (τηλ. επικοινωνίας: 2381351827-6).

Μάγειρας στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας

Ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΥΕ Βοηθού Μάγειρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dothivas@gmail.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ» (Δ.Ο.Θ.), ΚΥΠΡΟΥ 3, Τ.Κ.32200,
ΘΗΒΑ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (τηλ. επικοινωνίας: 2262023970).

2 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:
1 ΠΕ Ψυχολόγος και
1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός ή ΠΕ Κοινωνιολόγος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr)
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λεωφ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2132004565).

148 φυλακες, αρχαιολόγοι και μηχανικοί σε φορείς του υπ. Πολιτισμού

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 148 εποχικούς υπαλλήλους.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται:
Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν:
1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.
Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται
η αίτηση,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
αντίγραφα τίτλου σπουδών και
φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (εως 8/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 26820 89890
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (εως 8/12)
ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός 1 27310 28503
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 9
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (εως 8/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 7 27520 97612
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (εως 10/12)
ΔΕ Εξειδικευμένου Εργατοτεχνίτη 1 22620 80147
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (εως 10/12)
2 ΠΕ Αρχαιολόγων 2 210 3213571
1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων 1
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 3
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας (εως 11/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων 2 26650 29177
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (εως 11/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 62 210 9238724
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 15
Επιγραφικό Μουσείο (εως 11/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 2 2.108.232.950
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (εως 11/12)
ΤΕ Λογιστικού 1 210 4590700
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 6
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (εως 11/12)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 2313 310238
ΠΕ Μηχανικών 1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (εως 11/12)
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 210 3213571
ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (εως 14/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1 24210 25349
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (εως 14/12)
ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων 15 22650 82313
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3

28 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6
και να την υποβάλουν εως τις 11/12, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitisisasep@psyhat.qrj,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ψυχιατρικο Νοσοκομειο Αττικης  Λεωφορος Αθηνων 374, Τ.Κ. 12462, ΧΑΪΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗ,
απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 213-2054186, 213-2054107, 213-2054252).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.psyhat.gr),
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Εντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση iwww.kep.aov.gr),
απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Εντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

5 διοικητικοί στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Δήμο Νέας Σμύρνης ανακοινλώνει την πρόσληψη 5 ατόμων ΠΕ Διοικητικού/Δοικητικού-Οικονομικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εως 31/01/2021.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή της ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση,
και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών μονο μεσω ηλεκτρονικου ταχυδρομειου και συγκεκριμενα στο e-mail: dioik@neasmyrni.gr

8 εποχικοί στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι θέσεις είναι:
1 ΠΕ Κτηνιάτρων,
1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας,
1 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας,
2 ΤΕ Νοσηλευτών,
2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και
1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β’) και
να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (katrin@crete.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και ορίζεται έως και Παρασκευή 11.12.2020 και ώρα 14:00.

18 χειριστές στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αναλυτικά οι θέσεις είναι:
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Μηχανικά Σάρωθρα],
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Καλαθοφόρα],
2 ΔΕΧειριστών Μηχανημάτων έργων [Απορριμματοφόρο που φέρει γερανό HIAB],
5 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας και 9 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mavridis@agankam.gov.gr) ή (moumtzi@agankam.gov.gr) ή (theodoropoulou@agankam.gov.gr)
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Δημοκρατίας 61,
Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2132023669).

Αιτησεις εως σήμερα για 225 διοικητικούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους στον ΟΚΑΝΑ

Συμβάσεις δυο ετών θα υπογράψουν 225 νέοι υπάλληλοι που θα προσληφθούν μέσω του ΟΚΑΝΑ για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στις Περιφέρειες».
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr.

Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά αναφέρονται στο Νόμο και στην ΚΥΑ,
όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα, όσοι
και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους. Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Είναι απαραίτητο να επισυνάψετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αφορούν τα υποχρεωτικά προσόντα και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια που έχετε δηλώσει.
Πριν προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης θα ήταν καλό να διαβάσετε τα αναρτημένα αρχεία στην αρχική σελίδα εισόδου στο σημείο οδηγιες συμπληρωσης αιτησης.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διοικητικό προσωπικό, εργοθεραπευτές, κ.α.

119 τεχνικοί, διοικητικοί και μηχανικοί στο ΔΕΔΔΗΕ

Σε φορείς της ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν 119 νέες προσλήψεις για εποχικό προσωπικό.
Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Για τις θέσεις των ηλεκτροτεχνιτών Δικτύου  ζητούνται:
1) αδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Bεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας ,
2) ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
3) εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ Ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας,
συντήρησης και επισκευής Εναερίων και Υπογείων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η
αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Οι υποψήφιοι ,μπορούν να βρουν τα εντυπα αιτησης από τη σελίδα: www.deddie.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Λογιστικών Εργασιών (εως 10/12)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου)  1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 2

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (εως 10/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Yπάλληλοι Γραφείου) 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας (εως 10/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1

ΠΕ Διοικητικού οικονομικού (υπάλληλοι γραφείου) 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Ελέγχου (εως 10/12)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 2

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 1

ΔΕΔΔΗΕ Βόλου (εως 12/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστής Μηχανημάτων Έργου) 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8

ΔΕΔΔΗΕ Δράμας (εως 10/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) 2

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Τ1/Α) 1

ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολης (εως 11/12)

ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου) 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 4

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων) 2

ΔΕ Σχεδιαστές Μέσω Συστημάτων Η/Υ 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων (εως 11/12)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 2

ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου) 2

ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης (εως 11/12)

ΔΕ Διοικητικο οικονομικοί Υπάλληλοι Γραφείου 2

ΔΕ Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 2

ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας (εως 11/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπαλλήλων Γραφείου) 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 3

ΔΕΔΔΗΕ Κλιμάκιο Στεγαστικής Μέριμνας (εως 11/12)

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1

ΔΕ Διοικητικο οικονομικοί Υπάλληλοι Γραφείου 1

ΤΕ Μηχανικών Δομικών Εργων 1

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 1

ΔΕ Συντηρητών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 1

ΥΕ εργατών 2

ΔΕΔΔΗΕ Αγρινίου (εως 12/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού) 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 5

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 1

ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (εως 14/12)

Υπαλλήλων Γραφείου ΠΕ (ΔΟ1/Α) 2

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Τ3/Α) 1

Υπαλλήλων Γραφείου ΔΕ (ΔΟ2/Α) 1

ΔΕΔΔΗΕ Κεφαλλονιάς (εως 14/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτυών (Τ4/Α) 2

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α) 2

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 1

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί χειριστές (Τ5) 1

ΔΕ Χειριστής Μηχανήματων Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι) 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Δικτύου (εως 14/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 4

ΠΕ Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί 1

ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 1

ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές Προγραμματιστές 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκ/σεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκ/σεων & Εξοπλισμού (Ραδιοτεχνίτες) 1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1

ΥΕ Κλητήρες 1

ΔΕΔΔΗΕ Αιγίου (εως 14/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Δικτύων 1

ΔΕΔΔΗΕ Καστοριάς (εως 14/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Δικτύων 1

ΔΕΔΔΕΗ Πολυγύρου (εως 14/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 6

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων 1

ΔΕΔΔΗΕ Κιλκίς (εως 14/12)

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου ) 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ( Εναερίων – Υπογείων Δικτύων) 3

ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου (εως 15/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 10


40 τεχνίτες στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δημος Θεσσαλονικης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη αναγκών,
με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούς ατόμων:
4 ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών,
2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών,
1 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων,
2 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών,
12 ΥΕ Εργατών Ταφής,
10 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων και
9 ΥΕ Φυλάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη,
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού
(τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 231331766, 2313317137).

23 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Ξεκινούν στις 3 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για την 4Ε/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ειδικότερα:
Δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση, η οποία μετά την πάροδο διετίας δύναται να μετατραπεί σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.