282 τεχνικοί και μηχανικοί στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ) προχωρά στην πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ογδόντα δύο (282) ατόμων
για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας
με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων
του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας). Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται
για δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και μέχρι 5 έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eab.asep.sox2@haicorp.com)
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 Ταναγρα,
Σχηματαρι Βοιωτιας (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52065) ή Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.,
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52065).
110 θέσεις στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 110 ατόμων
ΥΕ Καθαριότητας
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου, που εδρεύει στην Αθήνα.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
5. Μονογονεϊκές οικογένειες
6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες)
7. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 όπως ορίζεται κατωτέρω
και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr/)
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 30 Τ.Κ. 106 79 Αθήνα
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Γ΄ υπόψη κου Γεωργίου Παπαλεξίου ή κου Ιωάννη Γκότση
(τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3689058 και 210 3689145, αντίστοιχα). Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

370 διοικητικοί, μηχανικοί και τεχνικοί στο υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

To υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης
για επιπλέον τρία έτη.
Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόληψη
217 ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
66 ατόμων τεχνολογικής εκπαίδευσης και
87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις. Ειδικοτήτων:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ),
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ),
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ,
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ,
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ,
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ,
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ,
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ,
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις. Ειδικοτήτων:
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις. Ειδικοτήτων:
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ,
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ,
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ),
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ,
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα,
να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login
με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ίδια εφαρμογή.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία .pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ. (20 ημερολογιακές ημέρες).

Αιτησεις εως 7 Δεκεμβρίου για 50 μηχανικούς στην ΕΕΤΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει την πρόσληψη,
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών,
συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα.
Θα προσληφθούν:

Πανεπιστημιακη Εκπαίδευση:
ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων,
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών,
Τοπογράφων,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Γεωλόγων,
ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων,
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας,
ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων,
ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών,
ΠΕ Χηµικών Μηχανικών.

Τεχνολογικη Εκπαιδευση:
ΤΕ ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων,
ΤΕ ∆οµικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος,
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων,
ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων,
ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής.
Έξι (6) άτοµα εκ των προσληφθησοµένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι (6) Υποκαταστήµατα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά και Κοµοτηνή.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υπογράψουν την κατωτέρω προβλεπόµενη έντυπη αίτηση συµµετοχής και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή ή ΚΕΠ,
είτε ταχυδροµικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)»,
Ταχ. ∆/νση Μυλλέρου 73-77, Αθήνα Τ.Κ. 10436, απευθύνοντάς την στην Τεχνική Υπηρεσία, µε την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020» (τηλ. επικοινωνίας: 2131320674).
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα), μέχρι την 7η Δεκεμβρίου.