Ερχεται νέα προκήρυξη για 35 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

Προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα προσλάβει ο Δήμος Αθηναίων το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η προκήρυξη έχει λάβει το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και τος επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Ολοι οσοι προσληφούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.
Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο
ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει
από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, Διδακτορικό δίπλωμα
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης,
Εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5
ΠΕ ή ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 3
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1