image

167 θεσεις στο Δημοσιο ανοιχτες για δικαιολογητικα τωρα

167 θεσεις στο Δημοσιο ανοιχτες για δικαιολογητικα τωρα

34 μουσικοί στο Δήμο Πυλαίας –Χορτιάτη

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας –Χορτιάτη ανακοινώνει
την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου,
του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2020-2021,
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα τεσσάρων (34) ατόµων
καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) µηνών και εννέα µηνών (09) για τις αναγνωρισµένες σχολές.
Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά και µόνο µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
στο email της ΚΕΠΑΠ kepap@pilea-hortiatis.gr ,
είτε αυτοπροσώπως µέσω ραντεβού έως τη λήξη της προθεσµίας µαζί µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά,
µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της παρούσας,
ήτοι από 09.11.2020 έως και 18.11.2020 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας –Χορτιάτη
(∆ιεύθυνση Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία Κ.Ε.Π.Α.Π., τηλ. 2313 301099 & 2313 301013),
τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες: 09.00-14.00.
Η ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αποκλειστικά µε την µορφή PDF αρχείου,
και δεν γίνονται δεκτά συµπληρωµατικά email .

58 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Βόλου

Ο Δημος Βολου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα οκτώ (58) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βόλου που εδρεύει στο Βόλο Ν. Μαγνησίας,
και συγκεκριμένα τους εξής:
14 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),
2 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα- Φορτωτή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 1ης ),
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή Ομάδας Β΄  ιδικότητας 1ης),
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ Ομάδας Ζ΄, τάξης Γ΄ ή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης ) και
40 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρου).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sox@volos-city.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση εως τις 16/11:
Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτήριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας,
Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ.:38446 Νέα Ιωνία Βόλου,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
υπόψη κας Αργυρούλας Ιατροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2421353118, 2421353121, 2421353124).

10 καθηγητές στο Δήμο Ορεστιάδας

H Δημοτικη Κοινωφελής Επιχείρηση Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού
για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2020 -2021 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης
από ιδίους πόρους (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα
καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης
από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)
στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΠΑΟ: www.dikepao.gr
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

2 ψυχολόγοι στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ως ακολούθως:
1 ΠΕ Ψυχολόγος και
1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@spata-artemis.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου,
Σπάτα Αττικής, Τ.Κ. 190 04, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007366 & 2132007367 αντίστοιχα).

4 νοσηλευτές στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κ. Νευροκοπίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:
1 ΤΕ ∆ιοικητικου,
1 ∆Ε Νοσηλευτων,
2 ΥΕ φροντιστών γηπέδου και
1 ΥΕ προσωπικο καθαριοτητας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, Π. Κάβδα 6, Κ. Νευροκόπι, Τ.Κ. 66033, (τηλ. επικοινωνίας 2523350165-167).

2 κοινωνικοί Λειτουργοί στο Δήμο Βύρωνα

Ο Δήμος Βύρωνα ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αιτηση εως τις 12 Νοεμβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2008682.

8 εργάτες στο Δήμο Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.
Αναλυτικά οι θέσεις είναι:
6 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων και
2 ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά , στο site του ∆ήµου Κηφισιάς ( https://www.kifissia.gr/sadk/eform/submit/aitisi_protokol ),
εντός προθεσµίας 5 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού ,
στα τηλέφωνα επικοινωνίας : 2132007186-155-189-153.

5 στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών.
Οι θέσεις είναι:
1 ΠΕ Περιβάλλοντος,
1 ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
2 ΠΕ Γεωπόνων και
1 ΤΕ Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ddproso@imathia.pkm.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας – Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων/Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης –
Μητροπόλεως 44 – Τ.Κ. 59132 – Βέροια, (τηλ επικοινωνίας: 23313 50112, 50116).

10 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 16/05/2021.
Αναλυτικά οι θέσεις είναι:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 4,
ΠΕ Κτηνίατρων 1,
ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογιας και
Περιβάλλοντος 1,
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1,
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2
και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pezakynthou@gmail.com
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου,
Διοικητήριο, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας.

2 στην Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης

Η Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως:
1 ΠΕ Νηπιαγωγός ελλείψει ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος και 1 ΠΕ Εργοθεραπευτής μερικής απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (koumna@rethymno.gr)
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ.74132 Ρέθυμνο,
Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 2831020468, εσωτ. 17).

8 στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Οι θέσεις είναι:
3 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης,
1 ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης,
2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και
2 ΥΕ Καθαριστών – τριων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ptapatt@patt.gov.gr),
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακο Ταμειο Αναπτυξης Αττικης,
Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, (τηλ. επικοινωνίας: 2132063628).

35 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής: έντεκα (11) ατόμων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, δώδεκα (12) ατόμων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης και δώδεκα (12) ατόμων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

34 προσλήψεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων,
που εδρεύει στο Λουτράκι Ν. Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής:
27 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου,
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι και
5 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου.
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@loutraki.gr) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

15 προσλήψεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δεκαπέντε (15) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protocol@mindigital.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης/ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

50 προσλήψεις για 2 χρόνια στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ανακοινωνει την πρόσληψη,
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών,
συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριµένα των κάτωθι ειδικοτήτων µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ:

ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Γεωλόγων,
ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων,
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας,
ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων,
ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών,
ΠΕ Χηµικών Μηχανικών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ:

ΤΕ ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων,
ΤΕ ∆οµικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος,
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων,
ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων,
ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής.

Έξι (6) άτοµα εκ των προσληφθησοµένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι (6) Υποκαταστήματα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην
Θεσσαλονίκη,
Λάρισα,
Πάτρα,
Ιωάννινα,
Χανιά και
Κοµοτηνή.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υπογράψουν την κατωτέρω προβλεπόµενη έντυπη αίτηση συµµετοχής
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή ή ΚΕΠ, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία τ
ης Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)»,
Ταχ. ∆/νση Μυλλέρου 73-77, Αθήνα Τ.Κ. 10436, απευθύνοντάς την στην Τεχνική Υπηρεσία, µε την ένδειξη
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020» υπόψη κ. Απόστολου Αλατά (τηλ. επικοινωνίας: 2131320674).
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα), μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00 μ.μ.

πηγη 

leave your comment


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Uploading