Παράλληλα προσλαμβάνεται ένα άτομο  με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου 5
«Διαχείριση – Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

Οι προκηρυξεις

1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής

21 άτομα διαφόρων κλάδων και κατηγοριών