image

Χώροι φύλαξης παιδιών σε εμπορικά κέντρα και μεγάλες επιχειρήσεις

(Φωτ. αρχείου: EUROKINISSI)

(Φωτ. αρχείου: EUROKINISSI)

Χώροι φύλαξης παιδιών σε εμπορικά κέντρα και μεγάλες επιχειρήσεις

Χώροι φύλαξης παιδιών σε εμπορικά κέντρα και μεγάλες επιχειρήσεις

Ρύθμιση για τους χώρους φύλαξης παιδιών σε εμπορικά κέντρα και μεγάλες επιχειρήσεις περιλαμβάνει σχετική ρύθμιση σχεδίου νόμου που αποκαλύπτει σήμερα το Dnews.

Αλεξάνδρα Κλειδαρά

Τον τρόπο δημιουργίας χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις περιλαμβάνει σχετική ρύθμιση του σχεδίου νόμου «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις», την οποία σας αποκαλύπτει το Dnews.

Ειδικότερα θεσπίζεται Δράση με τον τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων εντός επιχειρήσεων» (η «Δράση»). Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με χρηματοδότηση που προέρχεται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η χρηματοδότηση 120 επιχειρήσεων συνολικά για την δημιουργία και τον εξοπλισμό χώρου φύλαξης βρεφών και νηπίων ηλικίας από έξι μηνών έως 2,5 ετών εντός της εγκατάστασης που ασκούν την δραστηριότητά τους, καθώς και για την στελέχωση του χώρου με έως δύο βρεφονηπιοκόμους / βοηθούς βρεφονηπιοκόμων ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα 24 μηνών, με την υποχρέωση διατήρησης του χώρου και των θέσεων του προσωπικού για άλλους 24 μήνες, μετά την λήξη της περιόδου χρηματοδότησης.

Σκοπός της Δράσης είναι η εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω: α) της παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και νηπίων και της δημιουργίας φιλικότερων για τους νέους γονείς και ιδίως για τις γυναίκες εργασιακών χώρων και β) της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στον τομέα φροντίδας βρεφών και νηπίων.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α. Κάθε ιδιωτική επιχείρηση – εργοδότης του ιδιωτικού τομέα, που ασκεί τακτική οικονομική δραστηριότητα και απασχολεί, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, τουλάχιστον 100 άτομα ή στην εγκατάσταση της οποίας απασχολούνται, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, τουλάχιστον 100 άτομα.

β. Περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους χώρους μιας ευρύτερης εγκατάστασης, εντός της οποίας απασχολούνται, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, τουλάχιστον 100 άτομα.

Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης στην Δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

α) Η επιχείρηση να κατατάσσεται στην Γ΄ Κατηγορία (χαμηλής) επικινδυνότητας σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84). Επιχείρηση που κατατάσσεται στην Β΄ ή Α΄ Κατηγορία (μεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας) ή, παρότι ανήκει στην Γ΄ Κατηγορία, περιλαμβάνει επιμέρους εργασίες και εκμεταλλεύσεις υψηλότερης επικινδυνότητας, δύναται να ενταχθεί στην Δράση, εφόσον ο χώρος φύλαξης λειτουργεί σε εγκατάσταση που δεν επηρεάζεται από την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και είναι απαλλαγμένος, σύμφωνα με την έκθεση επαγγελματικού κινδύνου, από έκθεση σε φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες. Εάν πρόκειται για βιομηχανία/βιοτεχνία, δύναται να ενταχθεί στην Δράση εφόσον δεν υφίσταται σε απόσταση 500 μέτρων άλλη βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση.

β) Η επιχείρηση να τηρεί την νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως τις διατάξεις του Κώδικα νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010, καθώς και τις κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, και να μην έχει επιβληθεί σε βάρος της οποιαδήποτε κύρωση για παράβαση της ανωτέρω νομοθεσίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη στην Δράση.

γ) Η επιχείρηση να έχει σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς της και για την λειτουργία της εγκατάστασης στην οποία πρόκειται να δημιουργηθεί ο χώρος φύλαξης.

δ) Ο χώρος φύλαξης να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν, στις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες αποφάσεις και στους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σε όλη τη διάρκεια της Δράσης .

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι γονείς βρέφους ή νηπίου ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, που απασχολούνται με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, στην εγκατάσταση, στην οποία δημιουργείται ο χώρος φύλαξης, ανεξαρτήτως των λοιπών παροχών που δικαιούνται να λάβουν ή λαμβάνουν από τον εργοδότη για την φροντίδα του βρέφους ή νηπίου.

Η χρήση των υπηρεσιών του χώρου φύλαξης από τους ωφελούμενους γονείς δεν εμπίπτει στις παροχές του εργοδότη που συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Κατά την παραμονή του βρέφους ή νηπίου στο χώρο φύλαξης, τού παρέχεται η βασική φροντίδα, διατροφή και δημιουργική απασχόληση, σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες του γονέα. Ο γονέας μεριμνά για την προμήθεια του απαραίτητου ρουχισμού και των απαραίτητων γευμάτων του παιδιού, κατά την παραμονή του στο χώρο φύλαξης.

Ο χώρος φύλαξης λειτουργεί κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης εντός της οποίας βρίσκεται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των απασχολουμένων σε αυτή ατόμων.

ΠΗΓΗ 

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading