image

Κοινωφελής εργασία: Έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου οι αιτήσεις

Κοινωφελής εργασία: Έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου οι αιτήσεις

Κοινωφελής εργασία: Έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου οι αιτήσεις

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ που προβλέπει 25.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους  εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.

Παράλληλα το πρόγραμμα κατάρτισης θα συνδέεται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία. Η δράση αποσκοπεί: α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Η δράση περιλαμβάνει:

Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, (www.gov.gr)
επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”
(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia- kai-asphalise/apozemiose is-kai-parokhes/programmata-koinophelouskharaktera).

Στη συνέχεια επιλέγουν “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet,
επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

Οι άνεργοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο,
και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό),
την ειδική αίτηση συμμετοχής «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους,
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» ,
η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης
από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από 12 μήνες και άνω.

άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 29 ετών

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ),

εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Τα κριτήρια συμμετοχής ανέργων

Οι άνεργοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της παρούσας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

Ετήσιο πραγματικό δηλωθέν εισόδημα (συμπεριλαμβανομένου και του αυτοτελούς εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2020 ατομικό ή οικογενειακό.

Ηλικία.

Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Δικαιούχοι του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» (ΕΕΕ).

Άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων κατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

10. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 15
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 3
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 96
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 41
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 11
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 97
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 48
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 118
ΒΙΟΛΟΓΩΝ 12
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 25
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 83
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 665
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 104
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 273
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 64
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 675
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6375
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1035
ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ 39
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 8
ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 39
ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 88
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 305
ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 13
ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 57
ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 121
ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 83
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 316
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 583
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 318
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 31
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 80
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 167
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 24
ΔΑΣΚΑΛΩΝ 13
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 12
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 70
ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 14
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 24
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 11
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 10
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 21
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 23
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 42
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1522
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1791
Ειδικότητα 0
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 13
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 207
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 4
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 10
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 41
ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ 49
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1679
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 45
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 20
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 1
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 27
ΗΘΟΠΟΙΟΙ 4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 172
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 76
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 45
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 32
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 180
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 244
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 28
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 12
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 22
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ 2
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 8
ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ 2
ΚΗΠΟΥΡΩΝ 214
ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 165
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 251
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 17
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 88
ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 247
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 33
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 155
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 6
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 8
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 4
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) 1
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 21
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 13
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ 31
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 36
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 30
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 255
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 104
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 8
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 8
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΟΛΙ 1
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΙΘΑΡΑ 4
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΑΝΟ 4
ΜΟΥΣΙΚΩΝ 8
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ 30
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 47
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 11
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 482
ΞΕΝΑΓΩΝ 9
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 309
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 602
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 135
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 72
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 204
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 238
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ 7
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ 1
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 15
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 52
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 687
ΠΛΥΝΤΩΝ 29
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 26
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 443
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 79
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 95
ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ 3
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 13
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 17
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 10
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 13
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 87
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 124
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 133
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 112
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 10
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 20
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 160
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 7
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 23
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 157
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 21
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 68
ΦΥΣΙΚΩΝ 9
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 8
ΧΗΜΙΚΩΝ 14
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΨΥΚΤΙΚΩΝ 16
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 99

Μοριοδότηση κριτηρίων

Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60) 1 μόριο ανα πλήρη μήνα
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (με ανώτατο όριο τους 60 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 60) 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ 15
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 α) Ατομικό 0­3.500,00 ευρώ 30
β) Οικογενειακό 0­7.000,00 ευρώ
α) Ατομικό 3.500,01 -5.000,00 ευρώ 25
β) Οικογενειακό 7.000,01 -10.000,00 ευρώ
α) Ατομικό 5.000,01 – 8.000,00 ευρώ 20
β) Οικογενειακό 10.000,01­16.000,00 ευρώ
α) Ατομικό 8.000,01-12.000,00 ευρώ 10
β) Οικογενειακό 16.000,01 – 26.000,00 ευρώ
α)Ατομικό από 12.000,01 ευρώ και άνω 0
β) Οικογενειακό άνω των 26.000,01
ΗΛΙΚΙΑ 18-29 ετών 15
30-44 ετών 25
45-54 ετών 35
55 ετών και άνω 45
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο 10
ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 10
(ανεξαρτήτως
συνολικού
αριθμού
τέκνων)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 40
ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Ν. 4538/2018), ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 10
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. 20

ΠΗΓΗ

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading