Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της,
αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων γραφείου.

Οι θέσεις που ζητείται να καλύψουν οι υπάλληλοι και τα προσόντα τους είναι τα ακόλουθα :

Α) Υπάλληλος Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (τμήμα δημοσιογραφίας ή δημοσίων σχέσεων)
ή Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού.

Άριστη γνώση Γαλλικών. Άριστη γνώση Αγγλικών.

Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνιακή ικανότητα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office), διαδικτύου. Πιστοποιητικό ECDL
ή ανάλογου αναγνωρισμένου φορέα.

Εμπειρία άνω των 5 ετών σε γραφεία τύπου αθλητικών ενώσεων, ομοσπονδιών
ή ολυμπιακών φορέων του εσωτερικού ή εξωτερικού, σε γραφεία δημοσίων σχέσεων αντίστοιχων οργανισμών.

Καλή γνώση των συνεχώς εξελισσόμενων ψηφιακών πλατφορμών και τεχνολογιών
– πιο συγκεκριμένα, εμπειρία στη διαχείριση και επιμέλεια ιστοσελίδων καθώς και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση της κάλυψης ζητημάτων από τα ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση και πραγματοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών στα ΜΜΕ,
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων και στις υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων


Β) Υπάλληλος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού.

Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office), διαδικτύου Πιστοποιητικό ECDL ή ανάλογου αναγνωρισμένου φορέα.

Άριστη γνώση Γαλλικών. Άριστη γνώση Αγγλικών.

Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση


Γ) Υπάλληλος Τμήματος Προετοιμασίας Αγώνων και Διεθνών Σχέσεων

Πτυχίο ανώτατης σχολής και επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα αθλητικού management,
ή διοίκησης αθλητικών ή πολιτιστικών οργανισμών και φορέων.

Άριστη γνώση Γαλλικών. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε αθλητικούς (ή Ολυμπιακούς) φορείς
ή σε αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες

Εργασιακή εμπειρία από μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες
ή αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα διεθνούς εμβέλειας.


Δ) Υπάλληλος Οικονομικού Τμήματος, με αντικείμενο τη Διαχείριση Υλικού & Προμηθειών

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού, κατά προτίμηση, Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης.

Άριστη γνώση Αγγλικών.

Απαραίτητη αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 5 ετών σε θέση τμήματος προμηθειών δημοσίου φορέα
ή ιδιωτικής επιχείρησης, η οποία συμμετέχει αποδεδειγμένα σε τουλάχιστον 5 δημόσιους διαγωνισμούς καθ’ έτος.

Άριστη γνώση Η/Υ, χειρισμού εφαρμογών MS Office, διαδικτύου

Τυχόν πρόσθετα προσόντα πέραν των προαναφερομένων θα συνεκτιμηθούν, εφόσον κριθούν συναφή
με το αντικείμενο και χρήσιμα για την κάθε θέση κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού.

Όλοι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν φάκελο με τα προαναφερόμενα έγγραφα, τα οποία
θα πρέπει να προσκομιστούν σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.
Όλα τα έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Εάν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με νομίμως επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά.
Σε περίπτωση τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού θα πρέπει να συνυποβάλλεται
βεβαίωση της ισοτιμίας με τον αντίστοιχο τίτλο στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Εντός του φακέλου του κάθε ενδιαφερομένου θα πρέπει να προσκομισθούν επίσης:
α) Αίτηση – επιστολή του ενδιαφερομένου για την πρόσληψή του και τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται.
Δεν απαγορεύεται η αίτηση να αφορά περισσότερες από μία θέσεις, αλλά στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος
θα πρέπει να διευκρινίσει σαφώς τη σειρά με την οποία ενδιαφέρεται για την κάθε θέση,
β) Βιογραφικό σημείωμα,
γ) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου,
δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, το οποίο δεν πρέπει να περιλαμβάνει αδικήματα που αποκλείουν
την πρόσληψη στο Δημόσιο σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα,
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι αναγνωρίζουν ως νόμιμη την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος
και το δικαίωμα της Ε.Ο.Ε. να προβεί στις προσλήψεις προσωπικού κατά την ανέλεγκτη κρίση της
και ότι παραιτούνται του δικαιώματός τους να προσβάλλουν τη διαδικασία ή την τελική απόφαση της Ε.Ο.Ε.

Για την πρόσληψη θα απαιτηθούν επιπλέον τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ο.Ε.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το περιεχόμενο των φακέλων που θα υποβληθούν
ή για την διαδικασία μπορούν να αποστέλλονται στο email: prosopikou@hoc.gr μέχρι την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020.
H E.O.E. διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει ατομικά ή και ομαδικά για ερωτήσεις που μπορεί να συμπίπτουν εν όλω ή εν μέρει.

Ο φάκελος πρέπει να αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου
προς πρόσληψη και την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε.Ο.Ε., ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ».
Ο φάκελος μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με κούριερ ή να παραδοθεί ιδιοχείρως
στα γραφεία της Ε.Ο.Ε., το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15.00΄ (ημερομηνία και ώρα παραλαβής).

Η Επιτροπή, σε πρώτη φάση, θα προβεί σε έλεγχο των απαιτούμενων υποχρεωτικών δικαιολογητικών,
προκειμένου να διαπιστώσει αν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Η Επιτροπή, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων.

Σε δεύτερη φάση η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των προσόντων και βιογραφικών των φακέλων των υποψηφίων,
οι οποίοι θα έχουν πλήρη όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε τρίτη φάση η Επιτροπή θα καλέσει για προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους, που θα κριθούν επικρατέστεροι.
Οι υποψήφιοι είναι ενδεχόμενο να κληθούν και σε επαναληπτική συνέντευξη,
με την παρουσία του Προέδρου ή/και του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ο.Ε.

Τέλος η Επιτροπή θα υποβάλλει προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή την πρότασή της
για την πρόσληψη των τεσσάρων υπαλλήλων, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη εγγράφως.
Η Εκτελεστική Επιτροπή δικαιούται να εγκρίνει τις προσλήψεις ή να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες
ή αιτιολόγηση της πρότασης ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει την πρόταση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση.

Οι αποφάσεις της Ε.Ο.Ε. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αλλά και η τελική απόφαση της πρόσληψης
λαμβάνονται κατά την απόλυτη κρίση της και είναι απρόσβλητες
με εξαίρεση την περίπτωση αδικοπραξίας τελούμενης από δόλο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα επιλεγέντα πρόσωπα θα κληθούν
να υπογράψουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους.
Ο μισθός που θα λάβουν θα είναι κατ’ ελάχιστον ο προβλεπόμενος από το νόμο
και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη θέση και τα συγκεκριμένα προσόντα
αλλά μπορεί να είναι και μεγαλύτερος,
ανάλογα με τα πρόσθετα προσόντα του εργαζομένου και κατά την κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε.
Μετά τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου η Ε.Ο.Ε.
θα προβεί σε επαναξιολόγηση και δικαιούται κατά την ανέλεγκτη κρίση της να ανανεώσει τη σύμβαση
με νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα έτος, να συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου ή να μην ανανεώσει τη σύμβαση με τον εργαζόμενο.