image

Αιτήσεις – εξπρές για 1.435 θέσεις στο ΔΗΜΟΣΙΟ

Αιτήσεις – εξπρές για 1.435 θέσεις στο ΔΗΜΟΣΙΟ

Μουσεία, φεστιβάλ, ΟΚΑΝΑ, νοσοκομεία, δήμους

Διαβαστε παρακάτω όλους τους διαγωνισμούς που «τρέχουν» αυτη την εβδομαδα για 1.435 μόνιμες και εποχικές θέσεις.

18 εποχικοί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Θα προσληφθούν:
1 ΠΕ Ψυχολόγων,
1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών,
1 ΠΕ Διοικητικού,
14 ΤΕ Νοσηλευτών,
1 ΤΕ Εργοθεραπευτών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ
και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, ΧΑΙΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 12462,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Βασιλειάδου Κορνηλίας (τηλ. επικοινωνίας: 213-2054186, 213-2054252).

60 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εξήντα (60) ατόμων, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης (Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Τεχνικής),
ως εξής:
5 ΔΕ Οδηγών Αποριματοφόρου,
25 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,
20 ΥΕ Εργατών Πρασίνου,
8 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών και
2 ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 10-12-2021.

5 στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου,
έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.
Οι θέσεις είναι:
3 ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και
2 ΔΕ Μαγείρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
(σε μορφή PDF) ηλεκτρονικά (protocol@agiavarvara.gr) υπόψη κας Μαρίας Παπανικολάου
και κας Καλλιόπης Μάκου.

25 στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Θα προσληφθούν:
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων,
1 ΔΕ Τεχνιτών (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ),
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων,
2 ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρου,
1 ΥΕ Τεχνιτών,
8 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και
10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ
και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, Αχαράβη Κέρκυρας, Τ.Κ. 49081,
(τηλ επικοινωνίας: 26633-60105).

47 θέσεις στην ΑΕΜΥ ΑΕ

Την πρόσληψη 47 υπαλλήλων προωθεί η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).
Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν 12μηνη σύμβαση εργασίας. Οι θέσεις αφορούν από και
προς τα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Ταύρου, Αμυγδαλέζας, Κορίνθου, Δράμας, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Κώ.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη,
ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν
υπάλληλοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν
την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών
και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας – θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο
ως εξής: να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, να αποστείλουν
μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα: https://www.aemy.gr/el/

25 τεχνίτες στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Θα προσληφθούν:
1 ∆Ε ηχοληπτών,
4 ∆Ε ηλεκτρολόγων εναεριτών,
4 ∆Ε ηλεκτρολόγων υπόγειων δίκτυών,
1 ∆Ε χειριστών κομπρεσέρ,
1 ∆Ε σιδεραδων,
2 ∆Ε Οδηγών Γ΄ κατηγοριας,
3∆Ε χειριστών μηχανήματων έργων (γερανοφόρων – καλαθοφορων),
2 ∆Ε χειριστών μηχανήματών έργων (περονοφόρων µμηχανημάτων -κλαρκ),
1 ∆Ε ψυκτικών και 6 ΥΕ εργατών ηλεκτρολογικού.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ
και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς,
απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12,
(τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 2132022566).

10 Βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι θέσεις είναι:
3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,
2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και
5 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Δημοκρατίας 61,
Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Λουκίας Θεοδωροπούλου
(τηλ. επικοινωνίας: 2132023674).

Προθεσμία εως 10/12 για 469 φύλακες στα μουσεία της Αθήνας

Αιτησεις εως τις 10 Δεκεμβρίου θα δέχεται η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας
για  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων
εξήντα εννέα (469) ατόμων με στόχο την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΤΕ Λογιστικού,
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων,
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr . Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν
τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση»
προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση,
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕήΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ.

48 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για 48 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ). Οι διοικητρικοί υπάλληλοι
που θα επιλεγουν θα απασχοληθεούν με θέματα λογιστηρίου, όπως παρακολούθηση κυκλώματος εσόδων – εξόδων,
συμφωνίες τραπεζών, εξόφληση προμηθευτών, σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού, σύνταξη διαφόρων δηλώσεων
προς τις φορολογικές αρχές, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Με θέματα προμηθειών, όπως διεκπεραίωση
διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας και διαχείρισης υλικού, εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών
καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας αποθηκών. Επίσης με υποστήριξη των οργανικών μονάδων της εταιρείας
σε διοικητικά και οικονομικά θέματα.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- Οικονομικού 2,
ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 2,
ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού 2,
ΠΕ Πληροφορικής 1,
ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού 4,
ΠΕ Χημικού Μηχανικού 2,
ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού 5,
ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1,
ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού 3,
ΤΕ Τεχνολόγου Τροφίμων 1,
ΤΕ Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικης 1,
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2,
ΔΕ Οδηγών Οχημάτων 2,
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 2,
ΔΕ Τεχνικού 8,
ΔΕ Τεχνικού- Τομέα Ηλεκτρολογικού 5,
ΔΕ Τεχνικού- Τομέα Μηχανολογικού 4 και
ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανήματων 1.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ,

αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2021,

ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

50 μόνιμες προσλήψεις σε Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 11κ/2021

για 50 προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) ως εξής

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τρεις (3) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων:
ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ-ΓΛΥΠΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού) και
ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι επτά (27) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ), ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ),
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ,ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού),
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού) και ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι (20) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ,
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΠΙΕΣΤΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ/ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ και ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα,
να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, της παρούσας, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π.,
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα
με τις Γενικες Οδηγιες Συμπληρωσης – Υποβολής Ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προθεσμία υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2021,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται
στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν
οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

15 άτομα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε Φορείς του Υπουργείου Οικονομικών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 15 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και ειδικότερα
Πέντε (5) θέσεων για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και
δέκα (10) θέσεων για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν
αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση
συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης  – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2021,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

153 προσλήψεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη 153 νέων υπαλλήλων ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Μέσω του νέου διαγωνισμού επιλέγονται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ενώ θα υπογραφούν κυρίως συμβάσεις διάρκειας πέντε μηνών. Οι θέσεις αφορούν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
και σε κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
έως την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
που είναι αναρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα (Θεσσαλονίκη:
Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.).

Η υποβολή των δικαιολογητικών
θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών
και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την 21 Δεκεμβρίου 2021. Στην Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
(ηλεκτρονική) του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του καθώς
και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

32 εμπειρογνώμονες στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τo Ν.Π.Ι.Δ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)», στο πλαίσιο του Υποέργου 12
«Επικαιροποίηση – εμπλουτισμός περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών
και εσωτερική αξιολόγηση πράξης» ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
με τριάντα δύο (32) εμπειρογνώμονες για τις εξής έξι συστάδες:
7: Ξένες Γλώσσες, 8: Καλές Τέχνες, 9: Φυσική Αγωγή & Υγεία, 10: Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί,
11: Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες και 12: Επαγγέλματα γης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php),
να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ/portfolio και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες,
να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται,
π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται
επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή έως 13/12/2021.

43 Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση
σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού,
το οποίο θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr).

Η διαδικασία, το εξεταστικό κέντρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια,
η οποία αφορά στους υποψήφιους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με αποφάσεις
της Επιτροπής Διαγωνισμού που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr).

7 στη ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Άργους-Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Θα προσληφθούν:
1 ΠΕ Αρχιτέκτονας,
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός,
1 ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας,
1 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και
3 ΥΕ Εργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους-Μυκηνών, Δαναού 3, Άργος Τ.Κ. 21232,
υπόψιν κου Δημήτρη Ντούλια (τηλ. επικοινωνίας: 2751023938).

16 στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δημος Τρικκαιων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
(περίοδος 2021- 2022) στο Δήμο Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, και συγκεκριμένα τους εξής:

5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 5 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων και 2 ΔΕ Μαγείρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, με κωδικό, κατά περίπτωση,
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων,
Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

82 γιατροί και νοσηλευτές στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και
για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με 82 Ιατρούς,
Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος σε 19 περιοχες σε όλητη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν
την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα,

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και η ημερομηνία),
Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση). Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση).
Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 01η/12/2021 ημέρα Τετάρτη
και λήγει την 15η/12/2021 ημέρα Τετάρτη.  Tα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων,
αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν,
όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr /νέα/προκηρύξεις.

41 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 41 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών.

Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων,
2 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, 10 ΥΕ Φυλάκων, 12 ΥΕ Εργατών Ταφής, 10 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων
και 2 ΥΕ Εργατών (Βοηθητικών Οικοδομικών Εργασιών).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
κατά περίπτωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα
από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς
την προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού,
υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137).

68 τεχνίτες στην Λιγνιτική Μεγαλόπολης

Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης θα προσλάβει 68 άτομα ως εξής:
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1,
ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2,
ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1,
ΔΕ Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού 2,
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων 2,
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 8,
ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 10,
ΔΕ χειριστές Κυρίων Μηχανήματων 11,
ΔΕ Μηχανοτεχνίτες 11,
ΔΕ Τεχνίτες Οχημάτων 5,
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματων Τεχνικών Έργων (Γερανοπροωοητων) 1,
ΔΕ Χειριστής Μηχ/Των Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά Περονοφορα Μηχανήματα (Κλαρκ)  1,
ΔΕ Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (Τορναδορος) 2,
ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητες 2,
ΔΕ Παρασκευαστές Κυλικείων (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ) 5,
ΔΕ Υδραυλικος 1, ΔΕ Οικοδόμοι 1,
ΔΕ Χορηγητές Καυσίμων 1 και
ΔΕ Χειριστης Μηχανήματων Γερανοφόρων Μηχανήματων 1.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕΓΓΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν εως 7/12 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
αποκλειστικά ηλεκτρονικά (infoliqnimegalopolis @dei.com.gr).

4 τεχνίτες στη ΔΕΥΑ Ζαχάρως

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ζαχάρως ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Οι θέσεις είναι:

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα – Φορτωτή Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄),
1 ΔΕ Υδραυλικός και 2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και
να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΥΑ Ζαχαρως, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 27054, ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 26250- 33005).

6 εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Ανειδίκευτων Εργατών
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και
να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λ. Συγγρού 98-100,
Τ.Κ. 11741- Αθήνα, υπόψη Π. Μαργαριτοπούλου (τηλ. Επικοινωνίας 210.3240563 εσωτ. 141).

ΠΗΓΗ 

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading