image

30 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών με σύμβαση 3 χρόνων 

30 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών με σύμβαση 3 χρόνων 

Γεωργία Μισεμικέ
30 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών με σύμβαση 3 χρόνων

30 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών με σύμβαση 3 χρόνων 

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης
Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων,
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα (Σίνα 2- 4)
με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εξέταση εκκρεμών αιτημάτων κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου,
υποβαλλόμενων από Πιστωτικά Ιδρύματα και διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάριση των εν λόγω αιτημάτων»,
συνολικής διάρκειας τριών (3) ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης, Τμήμα Α’ – Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης, κτίριο ATRIUM, Χαριλάου Τρικούπη 6-10, τ.κ.10679, Αθήνα (5ος όροφος), όπου στο φάκελο
θα αναγράφεται ως θέμα: «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης υπ’ αριθμό.: ΣΜΕ1/ 2021
για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου». Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής
με ηλεκτρονικό τρόπο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη,
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ο υποψήφιος/α που θα υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά θα εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών
(www.minfin.gr), θα επιλέγει το σύνδεσμο «Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Υπουργείο Οικονομικών»
και θα εισέρχεται με χρήση των προσωπικών του κωδικών taxis-net.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Οικονομικών για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Στην συνέχεια ο/η υποψήφιος/α επιλέγει την αίτηση ΣΜΕ 4
και αφού συμπληρώσει τα πεδία της εν λόγω αίτησης την υποβάλει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Μετά την υποβολή θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα ότι η αίτηση υποβλήθηκε επιτυχώς και ο/η υποψήφιος/α θα λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.minfin.gr), καθώς και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν
να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας
από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων, Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·
β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ,Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ,ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες,
Διαγωνισμών Φορέων, Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

Δείτε εδώ περισσότερα

Πηγη 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading