image

Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών
του 4 ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες» της πράξης «Κατασκευή κτιρίου σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη)»
για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, υπόψιν κας Παχού Ευφροσύνης
(τηλ. επικοινωνίας: 22510-22087, 22510-40716), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr)
και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 23-10-2020 έως 29-10-2020).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε εδώ περισσότερα

Όραμα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό – ερευνητικό Ίδρυμα, που δραστηριοποιείται σε σύγχρονα και δυναμικά γνωστικά αντικείμενα,
φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και να αυξήσει την ελκυστικότητά του – μέσα
σε συνθήκες διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης – επιδρώντας παράλληλα δυναμικότερα, για την ενίσχυση της θεσμικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής συνοχής
της πολυνησιωτικής περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου.

Για την επίτευξη του οράματός του, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επενδύει στην ποιότητα της ακαδημαϊκής του συγκρότησης και στην υπευθυνότητα
του Επιστημονικού και Διοικητικού του Προσωπικού και οικοδομεί στην παράδοση της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας και του κοινωνικού του ρόλου.

Αποστολή

Η αποστολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενός δημοσίου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, προσδιορίζεται από τρεις άξονες:

Εκπαίδευση:
Παρέχεται εκπαίδευση σε τρεις κύκλους:

1ος κύκλος σπουδών, βασικές σπουδές, Πτυχίο ή Δίπλωμα πενταετούς φοίτησης,

2ος κύκλος σπουδών, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc),

3ος κύκλος, Διδακτορικές Σπουδές, Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD).

Πέραν από τους τρεις αυτούς θεσμικούς κύκλους εκπαίδευσης, παρέχονται επιπρόσθετα Προγράμματα επιστημονικής, διεπιστημονικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης,
όπως Προγράμματα που ενισχύουν την εκπαίδευση των νέων Ερευνητών (Διεθνή Θερινά Σχολεία), Προγράμματα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης κ.α.,
προκειμένου να καλύπτονται διαρκώς οι ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.

Έρευνα:
Διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, διεθνούς εμβέλειας, από όλα τα Τμήματα και το Επιστημονικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου η οποία αξιοποιείται σε διεθνές,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω ποικίλων δημοσιεύσεων, συνεδρίων και έργων (εφαρμοσμένης έρευνας, αναπτυξιακών παρεμβάσεων κ.λπ).

Κοινωνική προσφορά:
Το σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας διακατέχεται από αίσθηση ευθύνης για:

συμβολή και παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο
προσφορά και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και συμβολή στην ανάπτυξη των περιοχών όπου το Πανεπιστήμιο εδρεύει (Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου),
σε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο.

comment 1


leave your comment


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Uploading