image

ΕΛΣΤΑΤ: 60.000 απογραφείς για 2 μήνες με αποδοχές 1.200 ευρώ

ΕΛΣΤΑΤ: 60.000 απογραφείς για 2 μήνες με αποδοχές 1.200 ευρώ

ΕΛΣΤΑΤ: 60.000 απογραφείς για 2 μήνες με αποδοχές 1.200 ευρώ

ΕΛΣΤΑΤ: 60.000 απογραφείς για 2 μήνες με αποδοχές 1.200 ευρώ

Αιτήσεις εως 27/9

Ευκαιρίες παράλληλης απασχόλησης προσφέρει η ΕΛΣΤΑΤ σε 60.000 άτομα
που θα συνδράμουν στη διενέργεια της απογραφής πληθυσμού που θα υλοποιηθεί
μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου. Η Απογραφή αποτελεί μια ευρείας
κλίμακας στατιστική εργασία της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία διενεργείται κάθε δέκα (10) έτη,
για τη συλλογή στοιχείων για τις κατοικίες και το μόνιμο και νόμιμο πληθυσμό της Χώρας.
Σκοπός είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με το μέγεθος, τη σύνθεση
και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, καθώς και τα δημογραφικά, οικονομικά
και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, για την κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο
των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Τον Οκτώβρη ξεκινά η απογραφή

Οι Απογραφείς θα ξεκινήσουν να απασχολούνται στα μέσα Οκτωβρίου για τη διανομή των κωδικών
που θα χρησιμοποιηθούν για την αυτοαπογραφή του πληθυσμού και θα ολοκληρώσουν την εργασία τους
εντός δύο μηνών, με την καταχώριση και τον ποιοτικό έλεγχο των στοιχείων και την παράδοση
του απογραφικού υλικού στον αρμόδιο Επόπτη. Η οργανωτική δομή των Γενικών Απογραφών
Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών προβλέπει την απασχόληση των ακόλουθων οργάνων:

α) Ανώτεροι Επόπτες,
β) Επόπτες,
γ) Βοηθοί Επόπτες,
δ) Τομεάρχες,
ε) Απογραφείς,
στ) Συνοδοί-Διερμηνείς και Διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας.

Οι κατηγορίες α-β-γ αφορούν σε υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ ενώ οι υπόλοιπες (δ-ε-στ) σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Οι Απογραφείς απασχολούνται κατά τη φάση διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών (Απογραφή ΠΚ)
και είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή των σχετικών στοιχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.
Για την καλύτερη οργάνωση και παρακολούθηση της διενέργειας των Απογραφών, η Χώρα
διαιρείται σε Εποπτείες και κάθε Εποπτεία σε μικρότερες γεωγραφικές περιοχές που ονομάζονται
Απογραφικοί Τομείς. Κάθε Απογραφικός Τομέας περιλαμβάνει, κατά κανόνα, 600-650 κατοικίες,
και χωρίζεται σε Απογραφικά Τμήματα που το καθένα περιλαμβάνει, κατά κανόνα,
120-150 κατοικίες (κατοικούμενες και κενές).

Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Απογραφέων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα,
τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών
(έτη γέννησης από 1954-2003). Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης,
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι θα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021. Επισημαίνεται ότι όσοι απασχολούνται
ως Τομεάρχες για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών,
δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων.
Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ευχέρεια στη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή και να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό (σταθερό ή
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ιδιωτικής χρήσεως) για την καταχώριση των στοιχείων
που θα συλλέξουν με έντυπα ερωτηματολόγια και για την παρακολούθηση της πορείας της αυτοαπογραφής.

Οι Απογραφείς που θα επιλεγούν, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 36, 39 και 41 του Ν. 4387/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού
συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,
όπως κάθε φορά ισχύει. Στην περίπτωση που συνταξιούχοι ενταχθούν στο Μητρώο,
και δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι φορέας Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν τα προβλεπόμενα
για την απασχόληση συνταξιούχων. Στην περίπτωση που υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης,
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
ενταχθούν στο Μητρώο μπορούν να απασχοληθούν στην Απογραφή χωρίς να απαιτείται
πρότερη έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα τους, σύμφωνα με το άρθρο 13,
παρ. 2, του Νόμου 4772/2021 (Α’ 17).

Αντικείμενο απασχόλησης

Οι Απογραφείς ΠΚ επιλέγονται κατόπιν αίτησης που υποβάλλουν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Η μοριοδότηση γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
Οι Απογραφείς ΠΚ θα απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας της Απογραφής
Πληθυσμού-Κατοικιών και, ειδικότερα, κατά τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2021.
Το αντικείμενο της απασχόλησής τους είναι ενιαίο και αδιάσπαστο και περιλαμβάνει
τις εξής διαδοχικές και αλληλοσυνδεόμενες φάσεις:

(α) εκπαίδευση στη διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών,
παραλαβή του απογραφικού υλικού (έντυπα ερωτηματολόγια και κατάλογος-πλαίσιο Ο-3)
και εγκατάσταση στο Απογραφικό Τμήμα,

(β) διανομή στα νοικοκυριά ενημερωτικού φυλλαδίου με τον «κωδικό απογραφής»
για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών, σε όλες τις κατοικίες που περιλαμβάνονται
στην κατάσταση Ο-3 και έλεγχος για τυχόν διαφυγές κατοικιών και ενημέρωση της κατάστασης Ο-3 όπου χρειαστεί,

(γ) παρακολούθηση της πορείας της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής στο Απογραφικό Τμήμα
αρμοδιότητάς τους μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και υποστήριξη των αυτοαπογραφόμενων
με παροχή διευκρινήσεων και επίλυση αποριών,

(δ) πλήρης και ορθή συλλογή στοιχείων, μέσω της συμπλήρωσης έντυπων ερωτηματολογίων
για τα νοικοκυριά που δεν θα αυτοαπογραφούν, και καταχώριση, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή,
των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών στο Απογραφικό Τμήμα ευθύνης τους,
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ,

(ε) ολοκλήρωση του έργου στην περιοχή ευθύνης τους, συγκέντρωση, τακτοποίηση,
συσκευασία και επιστροφή του έντυπου υλικού, συμπληρωμένου και μη, στον αρμόδιο Τομεάρχη,
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.

Μετά την επιλογή και τον ορισμό τους, οι Απογραφείς, θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο,
για τη διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών,το οποίο θα διενεργήσουν
υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και θα παραλάβουν από τον αρμόδιο Τομεάρχη το σχετικό υλικό
(έντυπα ερωτηματολόγια, απόκομμα χάρτη με την περιγραφή του Απογραφικού Τμήματος, Εγκύκλιο
με οδηγίες, και κατάλογο-πλαίσιο).

Μισθός

Ως προς την αποζημίωσή των απογραφέων, αυτή εξαρτάται από τον αριθμό των ορθά συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων που θα φέρει εις πέρας ο απογραφέας (είτε μέσω αυτοαπογραφής είτε μέσω συνέντευξης).
Κατά μέσο όρο, και ανάλογα με το πλήθος των απογραφέων που θα συγκεντρωθεί, εκτιμάται
ότι κάθε απογραφέας θα αποζημιωθεί με περίπου 1200 ευρώ μεικτά. Οι εργασίες που θα εκτελέσουν
οι Απογραφείς έχουν ως εξής:

 • Θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο μαζί με τον αρμόδιο Τομεάρχη, για τη διαδικασία

  διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων.
  Θα παραλάβουν το απογραφικό υλικό της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών όπως ερωτηματολόγιο,
  απόκομμα χάρτη του απογραφικού τμήματος, κατάλογο Ο-3 κ.λπ.

 • Με βάση τον χάρτη
  και τον κατάλογο Ο-3 θα αναγνωρίσουν την περιοχή ευθύνης τους και

  θα διανείμουν στις κατοικίες αυτές το ενημερωτικό έντυπο στο οποίο θα αναγράψουν τον «κωδικό απογραφής»
  για την αυτοαπογραφή των νοικοκυριών.
  Παράλληλα, θα ενημερώσουν τον κατάλογο Ο3 με πληροφορίες για τον όροφο της κατοικίας
  και το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του νοικοκυριού στο οποίο αντιστοιχεί ο κάθε κωδικός απογραφής που διένειμαν. Επίσης, θα συμπληρώσουν κατοικίες
  που τυχόν δεν είχαν περιληφθεί στον κατάλογο Ο-3.

 • Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής, θα παρακολουθούν την πορεία καταχώρισης
  των ερωτηματολογίων των αυτοαπογραφόμενων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής απογραφής
  και θα παρέχουν διευκρινήσεις στους αυτοαπογραφόμενους.
 • Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος της αυτοαπογραφής, θα ενημερώσουν τον κατάλογο Ο-3

  με τις κατοικίες που πραγματοποίησαν αυτοαπογραφή ώστε, στη συνέχεια, να εντοπίσουν
  τις κατοικίες τις οποίες θα πρέπει να επισκεφθούν, προκειμένου να συλλέξουν τα στοιχεία
  για τις κατοικίες και τα μέλη των νοικοκυριών, με έντυπα ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια
  που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να ελεγχονται από τους Απογραφείς για την πληρότητα
  των απαντήσεων εντός των ερωτηματολογίων.

 • Θα ελέγξουν αν έχουν συμπληρώσει, πλήρως και ορθώς, ερωτηματολόγια για όλες τις κατοικίες,

  συλλογικά καταλύματα και λοιπούς κατοικούμενους χώρους, με βάση τους καταλόγους-πλαίσια
  των κατοικιών και άλλων κατοικούμενων χώρων που τους δόθηκαν και θα διορθώσουν τυχόν παραλείψεις.

 • Με την ολοκλήρωση της συλλογής των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, θα καταχωρίσουν
  όλα τα συλλεγέντα έντυπα ερωτηματολόγια στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.
 • Οι Απογραφείς θα συνεργαστούν με τους αρμόδιους Τομεάρχες για τον έλεγχο της ορθότητας
  και πληρότητας των συμπληρωθέντων και καταχωρισθέντων ερωτηματολογίων.
 • Με το πέρας των ανωτέρω εργασιών, θα παραδώσουν στον αρμόδιο Τομεάρχη όλα τα συμπληρωθέντα

  έντυπα ερωτηματολόγια, κατάλληλα συσκευασμένα, μαζί με τα ενημερωμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα,
  και το τυχόν μη χρησιμοποιηθέν υλικό, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ. Λόγω της φύσης
  των εργασιών της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πεδίο
  και όχι εξ αποστάσεως, οι Απογραφείς πρέπει να είναι υγιείς, με καλή φυσική κατάσταση,
  να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών μέσων
  (προσωπικού υπολογιστή, σταθερού ή φορητού), έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν
  επιτυχώς στις ανάγκες των Απογραφών.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται

Μετά την εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων, οι υποψήφιοι που βρίσκονται σε επιλέξιμη σειρά,
θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα έγκυρα δικαιολογητικά, στον αρμόδιο Επόπτη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου,

  ανάλογα με το ποιο από τα δύο έχει εισαγάγει κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή,
  όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.

 • Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο προσωπικός ΑΦΜ του αιτούντος

  (π.χ. βεβαίωση TAXIS, λογαριασμός ΔΕΚΟ).

 • Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης ή άλλο αποδεικτικό έντυπο,

  από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού
  καθώς και ο αριθμός ΙΒΑΝ. Η δήλωση του ΙΒΑΝ είναι υποχρεωτική εν όψει της ανάθεσης εργασίας.

 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν όσα από τα ακόλουθα

  δικαιολογητικά έχουν επικαλεστεί με την αίτησή τους:

 • Τίτλο/ους σπουδών.
 • Βεβαίωση σπουδών (για φοιτητές/τριες).
 • Βεβαίωση απασχόλησης σε Δήμο, Περιφέρεια ή Δημόσια Υπηρεσία, ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο.
 • Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ (κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης ή σχετική βεβαίωση).
 • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, τουλάχιστον επιπέδου Β1 (ν. 2413/1996, ΦΕΚ Α’ 124, άρθρο 10,
  παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 21/2014, ΦΕΚ Α’ 31) για υποψήφιους

  που δηλώνουν ότι δεν κατέχουν τίτλο σπουδών (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) από την Ελλάδα.

Αίτηση ηλεκτρονικά έως 27 Αυγούστου

Το Mητρώο Απογραφέων καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ ειδικά και αποκλειστικά για την Απογραφή,
δεδομένου ότι για τη συγκεκριμένη στατιστική έρευνα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πολύ μεγάλος
αριθμός Απογραφέων (άνω των 60.000). Για το σκοπό αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ, με δημόσια πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο εν λόγω
Μητρώο Απογραφέων, να υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις για την
εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.statistics.gr, στην κεντρική σελίδα
του Portal, θεματική ενότητα «Στατιστικές», ένδειξη «Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021»
και αποτελούν, ταυτόχρονα, Υπεύθυνες Δηλώσεις για όσα δηλώνονται από τους υποψήφιους.
Για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι: https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum-1.
Οι υποψήφιοι Απογραφείς, μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησής τους θα πρέπει
να την ελέγξουν και να την υποβάλουν οριστικά. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης
με κωδικό αριθμό έγκυρης υποβολής και θα μπορούν να δουν τα στοιχεία που καταχώρισαν.

Οι υποψήφιοι Απογραφείς, στην αίτησή τους, δηλώνουν την περιοχή στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.
Έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή μόνο σε μία Περιφερειακή Ενότητα (αυτήν του τόπου κατοικίας τους),
σε μία μόνο Εποπτεία, σε έναν από τους Δήμους της Εποπτείας που έχουν επιλέξει και σε μια Δημοτική
Ενότητα του συγκεκριμένου Δήμου. Ακολούθως, θα δηλώσουν σε ποιες Κοινότητες, εφόσον υπάρχουν,
(μέχρι τρεις (3)) της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας, είναι διαθέσιμοι. Η δήλωση της διαθεσιμότητας
γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους διευκόλυνσης της κατανομής των υποψηφίων. Πίνακας
με τις Εποπτείες της Χώρας παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των Εποπτειών που απαρτίζονται από νησιωτικούς Δήμους,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μια Δημοτική Ενότητα της νήσου
που τους ενδιαφέρει. Λόγω της φύσης της συγκεκριμένης απασχόλησης, που περιλαμβάνει
εργασίες πεδίου οι οποίες δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, η εφαρμογή
κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν προτίμηση στην περιοχή της μόνιμης διαμονής τους.
Πως θα γίνει φέτος η απογραφή

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών θα διενεργηθεί με μικτό σύστημα, που προβλέπει
τόσο την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής,
όσο και τη συμπλήρωση έντυπων ερωτηματολογίων από τους Απογραφείς, μέσω τηλεφώνου ή
με προσωπική συνέντευξη με κάποιο μέλος του νοικοκυριού, όπου δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή,
λαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που θα ισχύουν.
Στη συνέχεια, τα στοιχεία των ερωτηματολογίων θα καταχωρηθούν από τους Απογραφείς σε ειδική
ηλεκτρονική εφαρμογή. Τα στάδια στα οποία θα διεξαχθεί η απογραφή είναι τα εξής:

Οι απογραφείς θα εναποθέσουν κλειστούς φακέλους σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή κατάλυμα,
με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία. Έπειτα,
ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού  θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής,
μέσω του www.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τον κωδικό του στο Τaxis
ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για το νοικοκυριό και τα μέλη του. Όσοι πολίτες,
για οποιονδήποτε λόγο -π.χ. μη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες-, δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά,
θα απογραφούν με τη συνηθισμένη μέθοδο “πόρτα-πόρτα”, όπως συνέβαινε και στις προηγούμενες απογραφές,
λαμβάνοντας όμως όλα τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Για τα συλλογικά καταλύματα
(π.χ. ιδρύματα, καταυλισμούς, δομές φιλοξενίας) θα ακολουθηθεί αποκλειστικά η μέθοδος
της προσωπικής συνέντευξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΜΟΡΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ
Χαρακτηριστικά
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 35%
α Διδάκτωρ/Μεταπτυχιακός/Πτυχιούχος Ανώτατης
Εκπαίδευσης (σχολών ΑΕΙ & ΤΕΙ)
100 35
β Φοιτητής-τρια Ανώτατης Εκπαίδευσης (Σχολών ΑΕΙ & ΤΕΙ) 80 28
γ Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο ή
εξατάξιο Γυμνάσιο)
60 21
2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ 35%
α Εμπειρία σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ ετών 2016-2021 100 35
β Χωρίς εμπειρία 0 0
3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 30%
α Εργάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία (περιλαμβανομένων
των ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού) που εδρεύει στο Δήμο
προτίμησης
100 30
β Άνεργος-η (με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ) 60 18
ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4)
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΠΚ 100
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΠΚ 21

ΠΗΓΗ 

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Uploading