image

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 2.000 μόνιμες προσλήψεις ειδικών κατηγοριών

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 2.000 μόνιμες προσλήψεις ειδικών κατηγοριών

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 2.000 μόνιμες προσλήψεις ειδικών κατηγοριών

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 2.000 μόνιμες προσλήψεις ειδικών κατηγοριών

Θέμα χρόνου είναι η δημοσίευση της νέας προκήρυξης για την πρόσληψη στο δημόσιο τομέα
περίπου 2.000 ανέργων ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις
του ν. 2643/1998 (Άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι,
τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, παιδιά Αναπήρων Πολέμου), σύμφωνα
με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με πληροφορίες της Αγοράς Εργασίας είναι
να ανακοινωθεί η προκήρυξη εντός της εβδομάδας και αμέσως μετά θα ξεκινήσει
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.  Οι περίπου 2.000 θέσεις που θα προκηρυχθούν,
έχουν παρακρατηθεί με υπουργικές αποφάσεις από το σύνολο των θέσεων που
έχουν εγκριθεί για στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι τελευταίες αντίστοιχες προκηρύξεις
είχαν εκδοθεί το Δεκέμβριο του 2014. «Με τον τρόπο αυτό, επιλύεται μία πολυετής εκκρεμότητα
σε σχέση με τα προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/1998 και εκπληρώνεται η δέσμευση
που είχε αναλάβει ο κ. Χατζηδάκης απέναντι στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(ΕΣΑΜΕΑ) για “ξεμπλοκάρισμα” των απαραίτητων διαδικασιών. Σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα
τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι παραπέμπονται, μέσω των προκηρύξεων του Ν. 2643/1998,
στην αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ που έχει ήδη εκδοθεί.

Οι θέσεις αφορούν σε διάφορους κλάδους/ειδικότητες και σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης
(πανεπιστημιακή, τεχνολογική, δευτεροβάθμια, υποχρεωτική)» σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Μετά τη δημοσιοποίηση των 14 προκηρύξεων, θα δοθεί ικανό χρονικό διάστημα για την υποβολή
των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων
θα γίνει ηλεκτρονικά -αποκλειστικά στην πλατφόρμα 2643.yeka.gr του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων-, ενώ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά
στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Κριτήρια και προσόντα

Την ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι πληρούν σωρευτικά τα εξής:

1)            Υπάγονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.2643/1998,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας
και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.
Για την εφαρμογή του ν.2643/1998 ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει
τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες
για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής
ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία). Επίσης υπάγονται όσοι έχουν τέκνο,
αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων,
οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 50%.
γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115),
εφόσον κατέστησαν άτομα με αναπηρία, καθώς και τα τέκνα όσων κατέστησαν άτομα
με αναπηρία εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση ή όσων πέθαναν εξαιτίας
της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση.
Επίσης, υπάγονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν
ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση
κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι
από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις
ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού
και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους. Επίσης, υπάγονται τα τέκνα
και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα
της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.
ε. Οι τρίτεκνοι γονείς και ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας. Για την εφαρμογή του ν.2643/1998
ως τρίτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τρία ζώντα τέκνα.

2)            Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

3)            Δεν ανήκουν στις κατηγορίες των ατόμων που αποκλείονται από την προστασία του ν.2643/1998,
όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.
Έχουν, για τις θέσεις της προτίμησής τους, τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από την αντίστοιχη
προς κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
ή του δημόσιου φορέα.
Το Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα αναγράφεται παραπλεύρως της θέσης.

Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται ανά κατηγορία προστασίας ως εξής:

– ΑμεΑ: 500 θέσεις

– Συγγενείς ΑμεΑ: 200 θέσεις

– Πολύτεκνοι: 390 θέσεις

– Τρίτεκνοι: 530 θέσεις

– Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 250 θέσεις

– Τέκνα Αναπήρων Πολέμου: 220 θέσεις

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  35 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης
της προκήρυξης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά -αποκλειστικά στην πλατφόρμα 2643.yeka.gr
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-, ενώ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή
να αποσταλούν ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν  όλοι οι προστατευόμενοι ανεξαρτήτως κατηγορίας προστασίας, είναι τα εξής:
1. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευομένου (αιτούντος).

2. Τίτλος ή τίτλοι σπουδών καθώς και όλα τα λοιπά αποδεικτικά τυπικών προσόντων (πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά),
που απαιτούνται από την αντίστοιχη Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα.
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, προσκομίζονται και τα σχετικά δικαιολογητικά
που αναφέρονται στην αντίστοιχη Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα, άλλως ο τίτλος σπουδών δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ- τίτλοι γλωσσομάθειας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Όλοι οι αιτούντες υποβάλλουν πρόσφατο, εκδοθέν μετά την 01-08-2021,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά
και όχι σε αντικατάσταση των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), από το οποίο να προκύπτει
ο αριθμός των μελών της οικογένειας του αιτούντος.

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ορφανός, έχει ηλικία
μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος, προσκομίζει ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2021 Προσκομίζεται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος
της οικείας Δ.Ο.Υ., που αφορά τον προστατευόμενο (αιτούντα), από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα
που αποκτήθηκε το έτος 2020. Ήτοι υποβάλλεται εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2021.

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ την ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο
να προκύπτει ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Πηγή 

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες Αγγελίες  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

leave your comment


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Uploading