image

23 νέες θέσεις ΕΦΑ Ανατ Αττικής

23 νέες θέσεις ΕΦΑ Ανατ Αττικής

23 νέες θέσεις ΕΦΑ Ανατ Αττικής

23 νέες θέσεις ΕΦΑ Ανατ Αττικής

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του
υποέργου 4

«Αρχαιολογικές έρευνες για την διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής» του ενταγμένου στο Ε.Π.
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020»

έργου με τίτλο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής», για χρονικό διάστημα
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης τη σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου,
εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη
αυτού, ως εξής:

Οι προσληφθέντες, κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους, θα παρέχουν υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες
του υποέργου και σε μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις της ίδιας αρχής που
θα τους υποδειχθούν αρμοδίως και για όσο χρονικό διάστημα οι ανάγκες αυτού, το επιβάλλουν.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα  συνημμένα δικαιολογητικά,
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη  διεύθυνση log.efaanat@culture.gr

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41,
υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 210.3240563, εσωτ.110),

γ) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της
Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, κατόπιν προγραμματισμένου
ραντεβού στο τηλ. 210.3240563.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(ΠΕ) Αρχαιολόγοι 4

(ΤΕ) Μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων   1

(ΤΕ) Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 2

(ΔΕ) Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης) 1 

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες (σε αρχαιολογικά έργα) 15

Περιοχές αρχαιολογικών εργασιών στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει
από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 02.3.2021 έως 11.3.2021).

Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία πρόσληψης, η υποβολή θα
περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα (και σκαναρισμένα για υποβολή με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς
απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης.
Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε
με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο
υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), σύμφωνα με την οποία,
εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και
πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στην περίπτωση της αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Στην περίπτωση κατάθεσης της αίτησης απευθείας στα γραφεία της Υπηρεσίας, το εμπρόθεσμο
κρίνεται από την ημερομηνία του Αριθμού Πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά, ενημερώνουν την Υπηρεσία
για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού.
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 Η Προκηρυξη εδω 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading