image

Σχολικές καθαρίστριες Πίνακας με την κατανομή ανα Δήμο

Σχολικές καθαρίστριες Πίνακας με την κατανομή ανα Δήμο

Σχολικές καθαρίστριες Πίνακας με την κατανομή ανα Δήμο

Σχολικές καθαρίστριες Πίνακας με την κατανομή ανα Δήμο

Δείτε τα κριτήρια πρόσληψης

Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε το μέγιστο αριθμό (15.482) προσλαμβανόμενων
σχολικών καθαριστριών ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022.
Οι εγκρίσεις αφορούν τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων.

Για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κάθε δήμος θα βγάλει ξεχωριστή προκήρυξη ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι 5ήμερη.

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού ο κάθε Δήμος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα
κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις
με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία αριθμός
τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία)
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και,
αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας)
και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:

α) Εμπειρία

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου
που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή
με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω της οικείας υπηρεσίας, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα
για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα,
και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.
Από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής προσμετρώνται δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας

β) Πολυτεκνία

Οι πολύτεκνοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι
είτε είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μονάδες.
Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.

γ) Τριτεκνία

Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι τρίτεκνοι
είτε είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με δέκα πέντε (15) μονάδες.

δ) Ανήλικα τέκνα

Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με πέντε (5) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι
τον αριθμό των δύο πρώτων τέκνων και με δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων.

Ανήλικο τέκνο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

ε) Μονογονεϊκή οικογένεια

Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες
για κάθε ένα (1) τέκνο του. Μοριοδοτείται ο γονέας ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’αποκλειστικότητα ή
μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι
τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Εφόσον ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες
για κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του).
Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του.
Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση του.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτος
της ηλικίας του (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

στ ) Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνο, σύζυγο ή αδερφό και ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης ή αυτισμού, μοριοδοτούνται ως εξής:

Βαθμός αναπηρίας από 70 % και άνω με δέκα επτά (17) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 67% έως και 69% με δεκαπέντε (15) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 60% έως και 66% με δώδεκα (12) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 50% έως και 59% με δέκα (10) μονάδες

Ο υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.

ζ) Ηλικία

Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες
Ηλικία άνω των 50 ετών μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην συνολική βαθμολογία προηγείται
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και
εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο
(αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 28
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 26
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 82
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 97
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 46
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 109
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 140
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
520
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 97
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 69
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 75
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 115
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 57
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 34
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 42
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
138
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 79
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 31
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 21
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 36
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 27
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 23
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 12
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 24
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 56
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 69
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 36
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 24
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 80
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 25
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 33
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 157
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 58
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 19
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
104
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 7
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 15
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 33
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 40
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 224
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 26
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 50
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 57
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 9
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
75
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 22
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 43
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 74
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 72
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 43
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 27
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
51
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 49
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 22
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 128
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 38
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 60
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 16
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 63
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
51
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 77
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 79
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 15
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 62
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 23
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 17
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 64
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 29
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
22
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 65
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 62
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 38
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 115
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 71
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 263
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 65
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 17
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 84
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 92
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 348
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 54
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
36
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 67
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 36
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 110
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 22
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 200
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 169
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
32
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 21
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 111
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 122
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 86
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 18
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 20
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 91
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 24
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 28
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 58
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 157
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 108
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 109
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
65
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 27
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 91
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 25
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 106
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 120
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 161
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 68
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 86
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 43
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 48
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
60
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 72
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 134
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 262
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 58
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 44
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 31
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 31
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 36
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 30
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 29
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 13
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 35
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
24
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 39
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 18
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 46
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 19
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 41
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 25
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 13
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 27
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 37
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 88
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
3
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 34
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 22
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 24
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 102
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 12
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 70
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 45
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 27
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 35
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 134
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 91
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 63
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 58
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 34
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
152
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 15
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 11
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 13
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 130
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 13
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 10
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 91
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 37
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
37
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 34
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 68
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 22
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 81
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 46
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 29
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 323
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 157
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 209
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 123
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 35
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 44
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 62
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 20
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 23
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 49
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
7
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 71
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 24
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 17
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 109
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 18
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 30
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 53
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 31
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 103
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 189
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 33
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
8
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 39
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 17
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 137
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 30
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 20
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 37
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 30
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 35
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 23
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
20
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 52
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 35
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 17
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 42
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 23
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 29
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 14
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 24
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 134
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 60
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 27
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 8
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 48
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
5
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 42
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 16
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 24
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 8
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 48
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 62
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 90
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
71
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 69
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 73
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 168
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 166
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 47
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 118
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 53
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 62

ΠΗΓΗ 

Ψάχνεις για εργασία; Ελα στο ergasia.gr ΤΩΡΑ !!

leave your comment


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Uploading