image

Πυροσβεστικό Σώμα προλαμβάνει 150 ατομα

Πυροσβεστικό Σώμα προλαμβάνει 150 ατομα

Πυροσβεστικό Σώμα προλαμβάνει 150 ατομα

Πυροσβεστικό Σώμα προλαμβάνει 150 ατομα

150 προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινωνει την πρόσληψη 150 ιδιωτών
στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα. Μέσω του διαγωνισμού επιλέγεται
προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) θέσεις
και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 θέσεις,
Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43 θέσεις,
Μετεωρολογίας 19 θέσεις, Νομικής 18 θέσεις,
Οικονομικών 32 θέσεις.

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης
και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων
Α4 (μπρος/πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτή και την υποβάλλουν
στις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 23/08/2021 και από ώρα 08:00΄ έως και την Τρίτη 07/09/2021,
έως ώρα 14:00΄, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης υπεύθυνης δήλωσης.
Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, προσλαμβάνονται ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων,
ανά κατηγορία και ειδικότητα και θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος
τουλάχιστον από την απόκτησή της.

β. Να μην υπερβαίνουν το 35 ο έτος κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. (
Δηλαδή όσοι/ες έχουν γεννηθεί από την 1-1-1987 και μεταγενέστερα).

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, ενώ για την ειδικότητα
των μετεωρολόγων, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, πλέον του βασικού τίτλου σπουδών,
και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό τίτλο στη μετεωρολογία ή στη φυσική περιβάλλοντος
ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής
στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο κατάταξής τους θα την έχουν ολοκληρώσει
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής.

ε. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση,
διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, μετά από προσκόμιση σε αυτήν
από τους υποψηφίους, γνωματεύσεων: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου,
είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται
από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί καθώς και ψυχικά
και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους Υπόδειγμα (Β).

στ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί για λόγους πειθαρχίας
από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α.
ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα
και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας.

Ψάχνεις για εργασία; Ελα στο ergasia.gr ΤΩΡΑ !!

ΠΗΓΗ 

leave your comment


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Uploading