image

15 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας

15 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας

15 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας

15 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Κωνσταντίνος Καραπαπάς 

15 θέσεις εργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης
για παιδιά που θα φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο τον Σεπτέμβριο 2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
με διάρκεια σύμβασης από 1/7/2021 έως και 6/8/2021, για την υλοποίηση του
Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης για παιδιά που θα φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο τον Σεπτέμβριο 2021,
από το Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας
του Δήμου Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί εφ΄ όσον επιτραπεί από την πολιτεία η λειτουργία των προγραμμάτων θερινής απασχόλησης,
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Από τα δέκα πέντε (15) άτομα, οι έξι 6 θα απασχοληθούν για όλο το χρονικό διάστημα από 1/7/2021 έως και 6/8/2021
και οι εννέα (9) θα απασχοληθούν για το χρονικό διάστημα από 1/7/2021 έως και 30/7/2021,

με συγκεκριμένη ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

15 ΠΕ/ΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο
(με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf),
απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr
(αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα)
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα
ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά. (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr

– Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν,
τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
 1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αντίγραφο τίτλου Σπουδών
 2. Πιστοποιητικό του Δήμου Νέας Ιωνίας, πρόσφατης έκδοσης, εφόσον ο υποψήφιος είναι δημότης ή
  αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας ώστε να πιστοποιείται η μόνιμη κατοικία εάν είναι μόνιμος κάτοικος.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007
  5. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. (η ημερομηνία έκδοσης της οποίας
  δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο
  που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
  έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Νέας Ιωνίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για υποψηφίους
  που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας.
 4. Βεβαίωση εμπειρίας. Για την απόδειξη της αντίστοιχης εμπειρίας, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού
  φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης, ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης
  και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης,
  το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα,
  από την οποία προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης (ο συνολικός χρόνος να
  αποτυπώνεται με τη μορφή ετών, μηνών και ημερών και όχι ωρών)
  Σημείωση: Η υπηρεσία διενεργεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας όλων των υποχρεωτικών πιστοποιητικών
  που υποβάλλει ο υποψήφιος για την πρόσληψή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014/τ. Α΄).

ΠΗΓΗ 

Θες εργασία; βρες στο ergasia.gr 

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading