25 εργάτες στο Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.
Ζητούνται: 2 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 2 ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτου και 21 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .
Για την Κατηγορία ΤΕ οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 28 Ιουνίου 2021 έως και 01 Ιουλίου 2021 να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων
δικαιολογητικών μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail : [email protected] .
2 οδηγοί στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πρεσπών ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Οδηγών Δ’ Κατηγορίας (με ψηφιακό ταχογράφο) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν,
μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πρεσπών, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία Λαιμός Πρεσπών, Τ.Κ. 53150, Άγιος Γερμανός, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού,
υπόψη κ. Βιδίνου Μαρίνας και Αναστάσιου Μιχαηλίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2385351316,23853 51302).

4 στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με συμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
έως 31/10/2021. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 2 ΥΕ Καθαριστών και 2 ΔΕ Λουτρονόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ
και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected])
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου, Ριζαρίου & Πασπάτη, Τ.Κ.82100 Χίος, υπόψιν κας Κ. Κουγιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2271350088).
5 καθαριστές στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίας Παρασκευής
Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 5 καθαριστές
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α’ μέρος του κεφ. Β’ (Προσόντα και Κωλύματα Διορισμού) του Ν.3584/2007.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο
του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Αιγαίου Πελάγους & Νότου (τέρμα) Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15342.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 29/6/2021 έως και 01/7/2021 και ώρες 09:00 έως 14:00.
Εως την Τετάρτη οι αιτήσεις για 115 προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών
Λήγει την Τετάρτη 30 Ιουνίου, η πρoθεσμία υποβολής αιτήσεων για 115 μόνιμους υπαλλήλους στο υπουργείο Οικονομικών
και πιο συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Γεωτεχνικών 2, ΠΕ Δημοσιονομικών 109 και ΠΕ Μηχανικών 4. 

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν
και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.
Παράλληλα θα πρέπει να καταβάλλουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)
επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου -Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν
την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο [email protected]

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν
να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4)

Τις εργάσιμες ημέρες. Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00. Τις αργίες. Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00. Εξαιρουμένης της Δευτέρας 21 Ιουνίου 2021.
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό
της Προκήρυξης (www.asep.gr – Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 6Κ/2021 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

27 θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε 2 ερευνητικούς φορείς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, ως ακολούθως:
11 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 16 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ,
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής
αρχίζει στις 28 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών
κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π.. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση,
στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις (κωδ. θέσης) και για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.
Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του κατά κωδικό θέσης στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί. . Αντικατάσταση της αίτησης
ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

30 εποχικοι στο Δήμο Σιθωνίας

Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών. Οι θεσεις είναι: 7 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου και 23 ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο  Σιθωνίας, Τ.Κ.  630 88 Νικήτη, απευθύνοντάς την
στη Γραμματεία υπόψιν κ. Σβούκη Ελισάβετ και κ. Μπαμπάργιου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23753/ 50100- 50101-50102 – 50117 – 50118 – 50149).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5.7.2021 ημέρα Δευτέρα.

144 επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών επιθυμεί τη σύναψη 144 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021‐ 2022
στο Πανεπιστήμιο Πατρών».

Οι  ενδιαφερόμενοι,  παρακαλούνται  να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  τις  προτάσεις  τους  με  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά
έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του  Πανεπιστημίου  Πατρών  και  συγκεκριμένα
στον  σύνδεσμο  http://phdlessons.upatras.gr/,  μέχρι  την  11η/07/2021. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το  οποίο:
Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το επιστημονικό  πεδίο που αφορά η αίτηση του.

Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2011.Δεν  κατέχει  θέση  μέλους  ΔΕΠ/ΕΠ,  ΕΕΠ,  ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ  των  ΑΕΙ,
ή  συμβασιούχου  Επιστημονικού  Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή  της αλλοδαπής.
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021‐2022 δεν θα κατέχει θέση συμβασιούχου διδάσκοντα  του  Π.Δ. 407/80  στην  Ελλάδα,
ή  θέση  συμβασιούχου  πανεπιστημιακού. Θα μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο σε ένα Τμήμα οποιουδήποτε  Ιδρύματος εν προκειμένω του Πανεπιστημίου Πατρών.
77 τεχνικοί και διοικητικοί στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικο Κτηματολογιο», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης
και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα
για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) ετών εκάστη. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 έως 65 ετών.

Το συγκεκριμένο έργο
που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της εργασίας τους, αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών
που αφορούν την λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων του Φορέα και συνοψίζεται στα ακόλουθα:
Σύνταξη τευχών διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών/προμηθειών. Καταχώρηση των αναγκαίων εγγράφων στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των διαγωνισμών που γίνονται , με ηλεκτρονικό τρόπο. Παρακολούθηση πορείας διαδικασίας αναθέσεων.
Εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων των Κτηματολογικών Γραφείων που θα ασχολούνται με τις διαδικασίες ανάθεσης.

Συνεχής επικοινωνία με τα αντίστοιχα τμήματα των Κτηματολογικών Γραφείων. Διαχείριση σχετικών ερωτημάτων και θεμάτων
που άπτονται του αντικειμένου.
Ο αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].
Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος εκάστου ενδιαφερομένου θα πρέπει να αναγράφεται
το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξης και ο κωδικός θέσης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ …… ΟΝΟΜΑ …….

Υποβολή αίτησης της προκήρυξης Α 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ …….».
Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο,
θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασής του. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω
μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της πρότασης, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα
με τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].
664 μηχανικοί, διοικητικοί και τεχνικοί στο ΔΕΔΔΗΕ
Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε προσλήψεις 664 ατόμων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
στις  υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρίας, σε όλη την επικράτεια. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 245 θέσεις,
στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  105 θέσεις και στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 314. Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (245) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ,
Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ,
Πτυχιούχοι Γεωπόνοι ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (105) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης:
Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί TΕ, Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΤΕ, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Οχημάτων ΤΕ, Δασοπόνοι ΤΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (314) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ, Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ,
Μηχανοτεχνικοι Αυτοκίνητων ΔΕ, Ραδιοτεχνιτες ΔΕ, Χειριστές Μηχανήματων Έργων ΔΕ, Οδηγοι – Μηχανοδηγοί Χειριστές ΔΕ. Η εν λόγω
Προκήρυξη αφορά σε απλό προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, καθώς και σε προσωπικό ΔΕ που θα καλύψει θέσεις σε εισαγωγικό επίπεδο.

Στόχος της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ είναι να ενισχύσει σημαντικά το ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να επιτευχθεί με ταχύτερους ρυθμούς
ο εκσυγχρονισμός της Εταιρίας και η ψηφιακή του μετάβαση, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους Έλληνες πολίτες.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει λήγει στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Εως τις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για 1.000 ειδικούς φρουρύς

Προθεσμία έως την Τετάρτη έχουν οι υποψήφιοι ειδικοί φρουροί που θα προσληφθούν για την φύλαξη των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
Αρχικά θα προσληφθούν 400 ειδικοί φρουροί και αργότερα άλλοι 600 από τον πίνακα των επιλαχόντων. Στόχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
είναι οι διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, προκειμένου το νέο Σώμα της Αστυνομίας να εγκατασταθεί στα κεντρικά
Πανεπιστήμια της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους τον Οκτώβριο.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση συμμετοχής. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 x 4 εκ.).
Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που ζητούνται από την προκήρυξη. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών. Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ ες ή
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) –
κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β’-457) / πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος,
τελούν σε διάσταση ή σε χηρεία.

242 μηχανικοί , διοικητικοί και υπάλληλοι πληροφορικής στην ΑΑΔΕ

Σήμερα 29 Ιουνίου ξεκινάει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 242 θέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί
για διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού εντός του Νομού Αττικής. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικός 3, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 3,
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 3, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 2, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 2, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών 22,
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικών 6, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικών 7, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Νομικής 5,
ΠΕ Πληροφορικής 150 και ΤΕ Πληροφορικής 40.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν,
αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10 , Τ.Κ. 105 62 Τ.Θ., 101 84 – ΑΘΗΝΑ
και στοιχεία παραλήπτη: Ανεξαρτητη Αρχη Δημοσιων Εσοδων – Δ/ΝΣΗ Διαχειρισης Ανθρωπινου Δυναμικου – ΤΜΗΜΑ Β΄ (ανακοινωση ΣΟΧ 1/2021).
Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 210-3375124 (κος Α. Μίνης), 210-3375373 (κα Κ. Νικολάου) και 210-3375543 (κα Δ. Σγούρου).»

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.aade.gr) β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι, Ανεξάρτητες και άλλες αρχές,ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες ^ Έντυπα – Διαδικασίες ^ Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

100 Επαγγελματίες οπλίτες στο Πολεμικό Ναυτικό

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση εκατό (100) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ανδρών – γυναικών ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής
στο Πολεμικό Ναυτικό για τις εξειδικεύσεις του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων ανά εξειδίκευση και οι αντίστοιχες
γραμματικές γνώσεις που απαιτούνται. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: (1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. (2)
Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1994 έως 31-12-2002).

Οι υπηρετούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες
(γεννηθέντες από 1-1-1991 έως 31-12-2002). (3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες. (4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις,
που καθορίζονται κατά εξειδίκευση στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. (5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων. (6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να μην έχουν τα παρακάτω κωλύματα: (1) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανόμωτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή
καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών. (2) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα
για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω υποπαραγράφου της παρούσας, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. (3) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση. (4) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

75 γεωπόνοι και κτηνίατροι σε 12 Περιφέρειες
Στην πρόσληψη 75 γεωπόνων και κτηνιατρών προχωρούν 12 Περιφεριεακές ενότητες για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς έτους 2021. Για τις θέσεις των γεωπόνων ζητούνται: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας
και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή
Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β)
Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου.
16 στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για το χρονικό διάστημα που ορίζει η προκήρυξη. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου – ξυλόγλυπτου,
7 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 8 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση:
[email protected]
(Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΡΧΕΙΟ PDF), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, Τ.Κ.: 10553, Αθήνα, (τηλ. επικοινωνίας: 2103215548.

10 τεχνικοί στο ΔΕΔΔΗΕ Πολυγύρου

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης/Περιοχή Πολυγύρου,
ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α),
2 ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔΟ3/Α), 1 ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Τ4/Ι) και
6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 1/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Πολυγύρου, Μακεδονίας 5, 631 00 Πολύγυρος,
απευθύνοντάς την Σελίδα 12 από 14 στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ. Ουζούνη Αικατερίνης (τηλ. Επικοινωνίας 2371035001), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

7 καθαριστές στο Δήμο Σάμης

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν:
1 ΔΕ Χειριστης μηχανήματος ΕΡΓΟΥ (JCB) και 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ
και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Σάμης, Ιωάννου Μεταξά 27, Τ.Κ. 28080, Σάμη Κεφαλληνίας, υπόψη κου Σπυρίδωνα Βαλλιανάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2674360506).

10 μηχανικοί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
με εξειδίκευση στην Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία, 1 ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με εξειδίκευση
στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, 1 ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση
και ανάδειξη μνημείων, 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1ης κατεύθυνσης (πρώην Ομάδα Α) με εξειδίκευση στη συντήρηση ψηφιδωτού ή
λίθου ή κεραμικών και 6 ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες.

8 συντηρητές στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα
όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
με εξειδίκευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Κατασκευών, 1 ΠΕ Αρχαιολόγων, 2 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2ης κατεύθυνσης,
πρώην ομάδα Β΄ ή τομέας Β΄) με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών, 2 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 1 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών
και 1 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών.

18 εργάτες στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη 18 εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.rigas-feraios.gr) και να την υποβάλουν,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Δήμος Ρήγα Φεραίου πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 προς Γραφείο Προσωπικού , είτε με φυσική παρουσία
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην έδρα του Δήμου στο Βελεστίνο(τηλ. επικοινωνίας: 24253-50222).

144 μόνιμοι διοικητικοί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών
Τον Ιούλιο θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 144 θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Θα καλυφθούν οι εξής: Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννιά (59) θέσεις κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.). Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.).
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα τρεις (53) θέσεις κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.). Η προθεσμία υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 5 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις παρακάτω Περιφέρειες/δήμους: Ανατολικής Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δράμας, Δυτικού Τομέα Αθηνών,
Εύβοιας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέας – Κύθνου, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Κιλκίς, Λευκάδας, Νότιου Τομέα Αθηνών, Πάρου,
Πειραιώς, Πιερίας, Ρεθύμνης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων , Χαλκιδικής, Χανίων, Λάρισας, Μυκόνου, Ξάνθης, Σποράδων, Αργολίδας, Αρκαδίας, Δράμας, Ημαθίας,
Κάλυμνου, Κορινθίας, Λακωνίας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Μήλου ν. Κίμωλος, Νήσων ν. Σαλαμίνας, Νήσων ν. Σπέτσες, Νήσων δ. Τροιζηνίας – Μεθάνων, Νήσων ν. Ύδρας,
Πέλλας, Ρόδου, Τρικάλων, Φωκίδας και Χίου. Για τις θέσεις πανεπιστημιακή εκπαιδευσης ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις Τεχνολογικής εκπαιδευσης ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Τέλος για τους υποψήφιους
Δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης γίνονται δεκτά Πτυχία ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Παράλληλα όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

20 διανομείς στα ΕΛΤΑ
Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν προσλήψεις εποχικού προσωπικού για διανομείς σε Κεντρική & Δυτική Μακεδονία, Κρητη, Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη.
Συνολικά θα γίνουν 20 προσλήψεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα εξής προσόντα: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή
μοτοσικλέτας κατηγορίας Α1ή Α2, για όσους απέκτησαν την άδεια μετά την 19-01-2013, ή κατηγορίας Α παλαιού τύπου, κυβισμού άνω των 125 cc ή ισχύος άνω των 25KW
για όσου απέκτησαν την άδεια πριν την 19-01-2013, η οποία να είναι σε ισχύ. Για κάποιες θέσεις ζητείται επίσης Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ σε έργο διανομής ή σε έργο εσωτερικής εκμετάλλευσης ,
η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του ΕΛΤΑ, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής).
44 γεωπόνοι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκηρύσσει ανά Γενική Διεύθυνση 44 θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες
και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει στις 29 Ιουνίου 2021 και λήγει στις 13 Ιουλίου 2021. Ζητούνται θέσεις γεωπόνων , κτηνιάτρων και ιχθυολόγων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει στις 29 Ιουνίου 2021 και λήγει στις 13 Ιουλίου 2021.

13 εργάτες στη ΔΕΥΑ Κατερίνης
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.
Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 1 ΤΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος & Μηχανικός Αντιρρύπανσης, 3 ΔΕ Οδηγοί, 3 ΔΕ Υδραυλικού και 6 ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών , δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με όμοια σύμβαση εντός δώδεκα μηνών
όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4765/2021.
4 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στο [email protected],
είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Μήλου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ, Τ.Κ. 84800, Πλάκα Μήλου, υπόψη κ Νίνου Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2287360122).

13 εποχικοί στο Δήμο Πύργου
Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες
και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Πύργου.  Οι θέσεις είναι: 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, 1 ΔΕ Χειριστών εκσκαφέα – φορτωτή
τύπου jcb και 10 ΥΕ Εργατών /Εργατριών πυροπροστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πύργου, Πατρών και Τάκη Πετροπούλου, Τ.Κ. 27131, Πύργος Ηλείας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Ασημακοπούλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 26213 62611).
4 εργάτες στο Δήμο Σαλαμίνας

Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, Λεωφ. Φανερωμένης 19, 3ος όροφος,
τηλ:2104640429, εντός προθεσμίας 7 ημερολογιακών ημερών και έως 02/07/2021 η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στους χώρους ανακοινώσεων
του Δ.Λ.Τ.Σ. και του Δήμου Σαλαμίνας.