Έξι «πακέτα» για 578 μόνιμες προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι

Μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης για 578 μόνιμους υπαλλήλους μέσω έξι διαγωνισμών.
Οι περισσότερτες θέσεις θα καλυφθούν σε υπουργεία, ΔΕΔΔΗΕ, ερευνητικά κέντρα, επιμελητηρια, Πανεπιστήμια, ΚΕΠ, ΝΠΙΔ, κ.α.

76 μόνιμες προσλήψεις σε οκτώ φορείς

Εως την Τετάρτη 26 Μαΐου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για 76 θέσεις σε οκτω φορείς του Δημοσίου.
H προκήρυξη αφορά θέσεις εργασίας που εντάσσονται:
στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
στο Επιμελητήριο Άρτας,στο Επιμελητήριο Εύβοιας,
στο Επιμελητήριο Λάρισας,
στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας,
στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη),
στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.,
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και
στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής,
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ψυχιατρικής, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων,
ΠΕ Μουσειολόγων, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πληροφορικής Ειδικ. Σχεδιασμού και Εφαρμογών,
ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων, ΠΕ Ψυχολόγων,
ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,
ΤΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρονικών, ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδ. Κοινωνικής Εργασίας,
ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδ. Νοσηλευτικής,
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρολόγου,
ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρονικού και ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Μαγείρων.

Για τις θέσεις πανεπιστημιακή εκπαιδευσης ζητούνται:
Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
Για τις θέσεις Τεχνολογικής εκπαιδευσης ζητούνται:
Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Τέλος για τους υποψήφιους Δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης γίνονται δεκτά Πτυχία ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Παράλληλα όλοι οι υποψήφιοιι θα πρέπει
να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

115 δημοσιονομικοί στο υπουργείου Οικονομικών με την προκήρυξη 6Κ/2021

Ξεκινάει στις 15 Ιουνίου η πρoθεσμία υποβολής αιτήσεων για 115 μόνιμους υπαλλήλους στο υπουργείο Οικονομικών
και πιο συγκεκριμένα στη Γενικη Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Οι θέσεις είναι: ΠΕ Γεωτεχνικών 2, ΠΕ Δημοσιονομικων 109 και ΠΕ Μηχανικων 4.
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων,
πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικες οδηγιες συμπληρωσης-υποβολης ηλεκτρονικων αιτησεων και δικαιολογητικων.
Παράλληλα θα πρέπει να καταβάλλουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά
μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου -Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος
(βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.
Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης συνεπάγεται αυτοδικαίως
τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

144 διοικητικού προσωπικού στα ΚΕΠ με την προκήρυξη 7Κ/2021

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ για 144 θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2021,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
Θα καλυφθούν οι εξής:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννιά (59) θέσεις κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.).
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.).
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα τρεις (53) θέσεις κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.).
Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις παρακάυτω Περιφλερειες/δημους: Ανατολικής Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Βορείου Τομέα Αθηνών,
Δράμας, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Εύβοιας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέας – Κύθνου,
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Κιλκίς, Λευκάδας, Νότιου Τομέα Αθηνών, Πάρου, Πειραιώς, Πιερίας, Ρεθύμνης,
Σάμου, Σερρών, Τρικάλων , Χαλκιδικής, Χανίων, Λάρισας, Μυκόνου, Ξάνθης, Σποράδων, Αργολίδας, Αρκαδίας, Δράμας,
Ημαθίας, Κάλυμνου, Κορινθίας, Λακωνίας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Μήλου ν. Κίμωλος, Νήσων ν. Σαλαμίνας,
Νήσων ν. Σπέτσες, Νήσων δ. Τροιζηνίας – Μεθάνων, Νήσων ν. Ύδρας, Πέλλας, Ρόδου, Τρικάλων, Φωκίδας και Χίου.

Από τις 9/6 οι αιτήσεις για 83 θέσεις με την προκήρυξη 5Κ/2021

Στις 9 Ιουνίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων προκήρυξη 5Κ/2021
με την οποία θα προσληφθούν 83 νέοι υπάλληλοι. Ζητούνται κυρίως διοικητικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής,
νοσηλευτές, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί και πτυχιούχοι μάρκετινγκ. Ανά εκπαιδευτική βαθμίδα θα απορροφηφθούν:
62 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 14 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 7 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και λήγει
στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Οι φορείς που θα ενισχυθούν με προσωπικό είναι:
στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),  στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ),
στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ),
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), στο Πανεπιστήμιο Πατρών και
στο Πολυτεχνείο Κρήτης  (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)-Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»(ΕΚΕΦΕ«Δ»)-Ν.Π.Δ.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.,
στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)-Ν.Π.Δ.Δ.,
στο «ΑΘΗΝΑ»- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών
και της Γνώσης (Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ») Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.,
στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ»)-Ν.Π.Ι.Δ.
και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)-Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

33 θέσεις σε ερευνητικούς φορείς με την Προκήρυξη 2Ε/2021

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2Ε/2021 του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 22/29-4-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού
και Τεχνικού Προσωπικού στο «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)» Ν.Π.Ι.Δ.,
δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες
της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – Αθηνά» Ν.Π.Ι.Δ. και δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού
και Τεχνικού Προσωπικού στο «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)» Ν.Π.Ι.Δ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Καινοτομίας – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά
μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες
που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών
συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 7 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Από 28/6 οι αιτήσεις για 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού σε δύο Ερευνητικούς Φορείς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού
και Τεχνικού Προσωπικού, ως ακολούθως:
11 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 16 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ,
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 28 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π..

100 μόνιμες θέσεις για μηχανικούς και τεχνικούς στο ΔΕΔΔΗΕ

Η εταιρεία «Διαχειριστης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»
προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό (100) συνολικά θέσεων προσωπικού
με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου.
Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα πρόσληψης,
κατατάσσεται ανά ειδικότητα απασχόλησης και κωδικό θέσης σε πίνακες κατάταξης
κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα
της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία Εκπαίδευσης), κριτηρίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός της οριζόμενης, στην Προκήρυξη,
προθεσμία σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά,
για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους
για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης.
Ειδικότερα θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης
της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται
ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης.
Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
2.Τιτλους σπουδών
3. Άδειες ασκησης επαγγέλματος.
4. Απόδειξη εμπειρίας.
5. Τίτλους γλωσσομάθειας.
6. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων,
πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ΔΕΔΔΗΕ αποκλειστικά
μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.deddie.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα
με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής
στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως: αρχίζει στις 28.05.2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 17.06.2021.