Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την 7Κ/2021 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση
με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική βαθμίδα είναι:

  • ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών (Δ.Υ.Π.) 59,
  • ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών (Δ.Υ.Π.) 32 και
  • ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών (Δ.Υ.Π.) 53.

Για τις θέσεις πανεπιστημιακή εκπαιδευσης ζητούνται:

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ
ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις Τεχνολογικής εκπαιδευσης ζητούνται:

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Τέλος για τους υποψήφιους Δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης γίνονται δεκτά :

Πτυχία ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Παράλληλα όλοι οι υποψήφιοιι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.