Συνεχίζονται οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού στα μουσεία και στις εφορείες αρχαιοτήτων
για να καλύψουν τις ανάγκες τους για τη θερινή περίοδο. Θα προσληφθούν 389 εποχικοί υπάλληλοι για οκτώ μήνες.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Δειτε στον παρακάτω πίνακα τις θέσεις ανά φορέα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας (εως 27/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων 2 22310 47628
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 30
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς (εως 27/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 23410 76661
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (εως 27/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 23850 28206
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (εως 28/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 28410 22462
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (εως 28/4)
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2 24210 76278
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (εως 28/4)
ΠΕ Καταδυόμενου Αρχαιολόγου 1 210 9235105
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας (εως 28/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 22210 22402
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (εως 29/4)
ΔΕ Εργατοτεχνιτών 58 2810 279241
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 40
ΠΕ Αρχαιολόγων 25
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 5
ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας
Πολιτικών Έργων Τποδομής
3
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 7
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 13
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (εως 29/4)
ΤΕ Λογιστικού 1 22510 40135
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων 6
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (εως 29/4)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 26510 01051
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας (εως 29/4)
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων 8 24210 76278
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2
Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης (εως 4/5)
ΤΕ Λογιστικού 1 2310 889840
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων 5
ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας 1
ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγικής 1
ΠΕ Λαογράφων 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος (εως 5/5)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 26410 27377
ΔΕ Εργατοτεχνιτών 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (εως 5/5)
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων 3 2710 225243
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου (εως 5/5)
ΤΕ Λογιστικού 1 22510 26103
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων 10
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 3
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης (εως 5/5)
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων 3 25310 22411
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (εως 5/5)
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων 31 26610 48310
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 3
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (εως 6/5)
ΔΕ Φύλαξης αρχαιοτήτων 5 27230 22898
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1

 

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή
Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
. Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Για τις θέσεις των τοπογράφων ζητούνται:
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπουδών και
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

87 προσλήψεις φυλάκων στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 87 ατόμων ΔΕ Προσωπικό Ασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών. Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν:
α) είτε αυτοπροσώπως μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. Επικοινωνίας 210-9000900, εσωτ. 418 & 419) στο πρωτόκολλο του Μουσείου
και κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19
(όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο),
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742 Αθήνα, υπ΄ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης
(τηλ. Επικοινωνίας 210-9000900, εσωτ. 418 & 419).