7 διαγωνισμοί για 1.428 μόνιμες προσλήψεις σε τέσσερα υπουργεία και στην ΕΛΣΤΑΤ

Στα σκαριά βρίσκονται επτά νέοι διαγωνισμοί για την πρόσληψη 1.428 μόνιμων υπαλλήλων.

Με προσωπικό ενισχύεται το υπουργείο Δικαιοσύνης για τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, τα Σωφρονιστικά καταστήματα και τις Ιατροδικαστικές υπηρεσίες.
Το υπουργείο Παιδείας θα ενισχυθεί με 306 νέους υπαλλήλους, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 138 νέους υπαλλήλους,
η ΕΛΣΤΑΤ με 127 υπαλλήλους και τέλος το υπουργείο Εξωτερικών με 50 διοικητικούς υπαλλήλους.

Μάλιστα η προκήρυξη για το υπουργείο Εξωτερικών έχει ηδη σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι υπόλοιποι διαγωνισμοί αναμένεται να πάρουν σειρά και να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος της άνοιξης.

Αναλυτικά,

50 μόνιμοι διοικητικοί στο Υπουργείο Εξωτερικών

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση εστειλε το ΑΣΕΠ την 3Κ/2021 προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση
με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,
Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Αναλυτικά θα προσληφθούν 9 άτομα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης,
9 άτομα Υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως επιμελητές και 32 άτομα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ως διοικητικό προσωπικό προξενείου.
Για τις θέσεις ΠΕ ζητηθούν εκτός από το πτυχίο τα εξής: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των βάσεων δεδομένων, αριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Οι υποψήφιοι δευτεροβάθμιας εκπάιδευσης οφελιλουν να προσκομίσουν πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή
Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα  πρέπει να διαθέτουν απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για τους υποψήφιους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά τα παρακάτω πτυχία:
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή
Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης :

Εισαγωγική Κατεύθυνση:

α) Πολιτικής Επιστήμης
β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή
Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις :

α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε
β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών
ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών
ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή
Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

766 μόνιμοι σε σωφρονιστικά καταστήματα και Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων

Εντός του μηνός θα προκηρυχθεί διαγωνισμός πρόσληψης 381 υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων,
για τη στελέχωση των 34 σωφρονιστικών καταστημάτων της Χώρας και του Ιδρύματος Ανηλίκων Βόλου.
Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης,
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, Βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου,
με τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κα Σοφία Νικολάου. Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα ζητηθούν είναι,
κάλυψης θέσεων εσωτερικής φύλαξης, γενικών ιατρών, εγκληματολόγων, υγείας, πρόνοιας – κοινωνικής εργασίας,
πληροφορικής διοικητικού – λογιστικού, νοσηλευτών κ.α.

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι στον διαγωνισμό θα υπάρχει και το κριτήριο της εντοπιότητας.
Τέλος, στην παρατήρηση του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου ότι θα εξακολουθούν να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις σε φυλακές,
η κα. Νικολάου προανήγγειλε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει και δεύτερη προκήρυξη,
προκειμένου να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις. Ηδη ετοιμάζεται και δεύτερος διαγωνισμός από το
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο οποίος περιλαμβάνει 385 μόνιμες προσλήψεις σε Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.

Οι υποψήφιοι για το Προσωπικό Φύλαξης θα κληθούν από τις αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου
να υποβληθούν διαδοχικά σε Υγειονομικές εξετάσεις και σε Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Οι υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από προσωπικό του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις.
Η επιτροπή αρχικά θα διαπιστώσει την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων
(που έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα άνδρες 1,70 – γυναίκες 1,60, όπως αποδεικνύεται από Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικού, ιδιώτη ή δημοσίου).

306 μόνιμοι στο υπουργείο Παιδείας

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας για 306 μόνιμες θέσεις σε 12 φορείς.
Οι φορείς στους οποίους θα γίνουν οι νέες προσλήψεις είναι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου , Πολυτεχνείο Κρήτης,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αιγινήτειο Νοσοκομείο (ανήκει διοικητικά στο υπουργείο Παιδείας), Καποδιστριακό Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (υπ. Παιδείας), ΑΣΠΑΙΤΕ και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Οι περισσότερες θέσεις θα διατεθούν για διοικητικό προσωπικό (ΠΕ διοικητικού, ΔΕ Γραμματέων).
Επίσης θα καλυφθούν θέσεις για τεχνικούς, εργάτες, καθαριστές και υπαλλήλους γενικών καθηκόντων.

Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή
διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θα ζητηθούν: Πτυχίο ή
δίπλωμα ειδικότητας Γραμματέα Διεύθυνσης ή Γραμματέα Νομικών Επαγγελμάτων ή
Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων ή Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ή
Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου ή Ειδικού Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία Ι.Ε.Κ. , ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ και Β΄ Κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ή
απολυτήριος τίτλος τομέα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης Τ.Ε.Λ., ή
Υπαλλήλων Οικονομίας ή Στελέχους Διοίκησης ή Στελέχους Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Π.Λ., ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή
Ενιαίου Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

138 μόνιμοι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Το «πράσινο φως»  έλαβε η προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορά 138 προσλήψεις
μονίμων πολιτικών υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών. Από τις θέσεις αυτές, οι 79 (τεχνικών ειδικοτήτων)
αφορούν στο ΓΕΣ και στο ΓΕΑ, καθώς στο ΓΕΝ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης 73 ατόμων.
Οι υπόλοιπες 59 θέσεις αφορούν στην κάλυψη αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων και των τριών Γενικών Επιτελείων.
Το εξειδικευμένο αυτό πολιτικό προσωπικό των τεχνικών ειδικοτήτων που υπέδειξαν τα Γενικά Επιτελεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους,
αλλά και το αντίστοιχο προσωπικό υγείας και πρόνοιας, η καταλληλότητα του οποίου εξασφαλίζεται μέσω των διαδικασιών πρόσληψης του ΑΣΕΠ,
θα συνδράμει καθοριστικά τόσο στην τεχνική υποστήριξη των εργοστασίων και των Μονάδων συντήρησης
και επισκευής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), όσο και στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

168 μόνιμοι σε ΕΛΣΤΑΤ και Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες

Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού εκ των οποίων σαράντα μία (41) θέσεις
τακτικού προσωπικού στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας και εκατόν είκοσι επτά (127) υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Για τις προκηρύξεις αυτές καθορίστηκαν οι θέσεις που θα διατεθούν στα προστατευόμενα άτομα του ν. 2643/1998
που πρακτικά σημαίνει ότι ξεκινάει η διαδικασία των προκηρύξεων. Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση εγκρίθηκε
ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού εκ των οποίων σαράντα μία (41) θέσεις
τακτικού προσωπικού στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας (Υπουργείο Δικαιοσύνης) ενώ, καθορίζεται
και ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας (Υπουργείο Δικαιοσύνης),
που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε τρεις (3).
Παράλληλα σύμφωνα με την απόφαση για την ΕΛΣΤΑΤ κινείται η διαδικασία πρόσληψης
εκατόν είκοσι επτά (127) υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ενώ, καθορίστηκε και ο αριθμός
των θέσεων εργασίας στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, που πρόκειται να πληρωθούν
από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε οκτώ (8).