Το μηνιαίο επίδομα αναμένεται να καταβληθεί για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021 από τον ΟΑΕΔ,
με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι παραμένουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Το ύψος της έκτακτης αποζημίωσης ισούται με το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί στον τουριστικό και τον επισιτιστικό κλάδο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης,
εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρες ωράριο ή part time, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά το έτος 2020,

έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών μηνών και πέντε ημερών, κατά το χρονικό διάστημα
από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια,
επιμηκύνθηκε κατά έναν μήνα για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020,

δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα
από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021,

δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,

δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν ή δεν θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) ή άλλων διατάξεων.