Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τετρακοσίων έξι (406) ατόμων
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής
λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 6
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ- ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 59
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 5
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 6
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 10
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 39
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ 35
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 10
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, -ΤΡΙΩΝ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 15
ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 5
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, -ΤΡΙΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 125
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 16
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 24
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 4

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν,

αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Τρίτη, 19-01-2021, στις 12:00 το μεσημέρι στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sox@patt.gov.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ