image

Υπ Εσωτερικών 2044 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Υπ. Εσωτερικών: 2044 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Υπ Εσωτερικών 2044 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Υπ Εσωτερικών 2044 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Ολόκληρη η απόφαση – Έγκριση θέσεων σε δήμους και φορείς (pdf)
Στην έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων μέσω ΑΣΕΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42
του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες,
σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους φορείς.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων Τριτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται
σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας,
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής,
με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
 • Χρόνος ανεργίας: διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις (4) μήνες ανεργίας και εξήντα (60) μονάδες ανά μήνα ανεργίας
  άνω των τεσσάρων (4) μηνών, με ανώτατο όριο τους δεκαοκτώ (18) μήνες σε περίπτωση συνεχών πλήρων μηνών,
  σαράντα (40) μονάδες ανά μήνα ανεργίας με ανώτατο όριο τους εννέα (9) μήνες σε περίπτωση μη συνεχών πλήρων μηνών
  εντός των τελευταίων δεκαοκτώ (18) μηνών. Άνεργος για την εφαρμογή της υποπερ. α΄ θεωρείται ο υποψήφιος
  που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες ανεργίας.
 • Πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: τριακόσιες (300) μονάδες, γ. τρίτεκνος γονέας και τέκνο τρίτεκνης
  οικογένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17): διακόσιες (200) μονάδες,
 • Μονογονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: εκατό (100) μονάδες,
 • Ανήλικα τέκνα: πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο και μέχρι έξι (6).
 • Τίτλοι σπουδών: οι μονάδες του βαθμού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε.
  πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας Δ.Ε. με τον αριθμό είκοσι (20).
  Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση. Ειδικώς για τους προπτυχιακούς τίτλους της αλλοδαπής,
  εκτός από την αναγνώρισή τους κατά την παρ. 7 του άρθρου 20, απαιτείται και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών
  με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στην περίπτωση κατά την οποία, σε προπτυχιακό τίτλο σπουδών
  εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, δεν υφίσταται αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας
  με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος
  και θεωρείται ότι φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Μόνο για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε.:
 • διδακτορικό δίπλωμα: εκατό πενήντα (150) μονάδες,
 • αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: εβδομήντα (70) μονάδες,
 • ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master): τριάντα πέντε (35) μονάδες,
 • δεύτερος τίτλος σπουδών ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας: τριάντα (30) μονάδες.
Μόνο για την κατηγορία Δ.Ε.:
 • δεύτερος τίτλος σπουδών: είκοσι πέντε (25) μονάδες. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών μπορεί να είναι είτε πτυχίο ή
  δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του
  «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),
  ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
  είτε δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής
  Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και βαθμολογείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.
Μόνο για την κατηγορία Υ.Ε.:

Ο τίτλος σπουδών για την κάλυψη θέσεων κατηγορίας Υ.Ε. δεν μοριοδοτείται. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού
του παρόντος χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου.
Εξαιρέσεις:
α) αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν και
β) οι απασχολούμενοι ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες, ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικό καθαριότητας,

 • εμπειρία: επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.
  Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή

  άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή
  με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών
  με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες
  απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά από τη λήψη της άδειας. Το κριτήριο της περ. β΄
  της παρ. 1 και οι οι παρ 3 και 4 του άρθρου 29 εφαρμόζονται αναλόγως,

 • αναπηρία υποψηφίου: υποψήφιος με αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (50%),
  όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, διακόσιες (200) μονάδες,
 • αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υποψηφίου: υποψήφιος με γονέα, τέκνο, αδελφό/
  ή ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών
  παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και κατ’ εξαίρεση
  όταν τα άτομα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας
  τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εκατόν τριάντα (130) μονάδες.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

Δείτε το έγγραφο

Πηγή 

εύρεση εργασίας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading