image

14 νέες θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Λάρισας

14 νέες θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Λάρισας

14 νέες θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Λάρισας

14 νέες θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Λάρισας

Ανακοινωθηκε η προθεση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει
μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
να γίνει στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr),
καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία)
ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή
θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων,
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι, Ανεξάρτητες και άλλες αρχές, ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων,Ορ. Χρόνου ΣΟΧ·

εύρεση εργασίας στο ergasia.gr

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
έχει έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 μετά από συνένωση της ΙΕ’ Εφορείας Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
και της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που προϋπήρχαν από το 1974 και 1970 αντιστοίχως.

Τα χρονικά όρια που καλύπτει η δράση της αρχίζουν από τους προϊστορικούς χρόνους, περιλαμβάνουν την κλασική και τη ρωμαϊκή περίοδο,
τους παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους, καθώς και την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας.
Στο πεδίο δράσης της εντάσσονται κτίσματα κοσμικά και λατρευτικά, έργα οχυρωματικά και δημόσιου χαρακτήρα,
καθώς και τα κινητά ευρήματα των αντίστοιχων περιόδων.

Στις αρμοδιότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • εντοπισμός και καταγραφή μνημείων και κινητών ευρημάτων
  • ανασκαφικές έρευνες και αναστηλωτικές εργασίες
  • εργασίες ανάδειξης μνημείων και χώρων
  • εργασίες συντήρησης κινητών και ακίνητων μνημείων
  • σύσταση νέων Μουσείων και Συλλογών
  • διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων
  • οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων
  • προστασία των μνημείων και εφαρμογή της αρχαιολογικής νομοθεσίας
  • πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών

Η οργάνωση της Υπηρεσίας παρουσιάζεται εδώ.

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading